Art. 22. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  22.

Układ niniejszy, zawarty prowizorycznie, może być wypowiedziany przez jedno lub drugie z Państw układających się w każdym czasie, za uprzedniem sześciomiesięcznem zawiadomieniem. Pozatem, każde z układających się Państw zastrzega sobie prawo wypowiedzenia tego układu, z natychmiastowym skutkiem wypowiedzenia, w razie ratyfikowania przez oba Państwa układające się Konwencji międzynarodowej, podpisanej przez kilka Państw w Paryżu dn. 13 października 1919 roku.