Art. 13. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  13.

Statki powietrzne jednego z Państw układających się mogą lądować w drugiem Państwie jedynie na lotnisku otwartem do użytku lotnictwa publicznego. Statki powietrzne mają prawo korzystania z tych lotnisk w drugiem Państwie układającem się za tą samą opłatą i pod temi samemi warunkami, co statki krajowe. Są one uprawnione, w razie lądowania zwyczajnego lub lądowania z konieczności na terytorjum drugiego z układających się Państw, do korzystania z takiej samej pomocy, jak statki powietrzne danego Państwa.

Każde z układających się Państw zakomunikuje drugiemu Państwu listę lotnisk otwartych dla żeglugi powietrznej. Będzie ono powiadamiać niezwłocznie drugie Państwo układające się o każdej zmianie tej listy, jak również o krótkotrwałych nawet przeszkodach w użytkowaniu któregokolwiek z tych lotnisk.