Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.
z dnia 16 października 2017 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. oraz z dnia 16 października 2017 r. zostało zawarte Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Królestwa Danii

Numer 2015-32233

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Kopenhaga

NOTA WERBALNA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Danii przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt zaproponować zawarcie następującego Porozumienia między Rządem Królestwa Danii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Królestwa Danii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej dnia 1 maja 1990 r. w Kopenhadze (dalej zwanego "Porozumieniem"):

1. Traci moc Umowa między Rządem Królestwa Danii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana dnia 1 maja 1990 r. w Kopenhadze.
2. Strony Porozumienia uzgodniły, że w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed datą utraty mocy Umowy, o której mowa w punkcie 1, żadne postanowienie tej Umowy nie pozostaje w mocy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Danii proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na powyższą propozycję niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Królestwa Danii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Królestwa Danii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej dnia 1 maja 1990 r. w Kopenhadze. Porozumienie wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania późniejszej noty potwierdzającej spełnienie wymogów prawa wewnętrznego niezbędnych do wejścia w życie tego Porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Danii korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Kopenhaga, 18 kwietnia 2017 r.

Przekład

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

w Kopenhadze

AMB.KOPE.2701.1.2017

Królestwo Danii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Protokołu

Kopenhaga

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Danii i w nawiązaniu do noty werbalnej Ministerstwa nr 2015-32233 z dnia 18 kwietnia 2017 r. ma zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się na zawarcie następującego Porozumienia między Rządem Królestwa Danii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Królestwa Danii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej dnia 1 maja 1990 r. w Kopenhadze (dalej zwanego "Porozumieniem"):

1. Traci moc Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana dnia 1 maja 1990 r. w Kopenhadze.
2. Strony Porozumienia uzgodniły, że w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed datą utraty mocy Umowy, o której mowa w punkcie 1, żadne postanowienie tej Umowy nie pozostaje w mocy.

Nota werbalna nr 2015-32233 z dnia 18 kwietnia 2017 r. oraz niniejsza nota stanowią Porozumienie między Rządem Królestwa Danii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Królestwa Danii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej dnia 1 maja 1990 r. w Kopenhadze. Porozumienie wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania późniejszej noty potwierdzającej spełnienie wymogów prawa wewnętrznego niezbędnych do wejścia w życie tego Porozumienia.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Danii wyrazy najwyższego poważania.

Kopenhaga, 16 października 2017 r.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 maja 2018 r.