Dania-Polska. Porozumienie dotyczące protokółu taryfowego polsko-duńskiego z dnia 10 stycznia 1934 r. Warszawa.1934.05.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.53.344

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1934 r.

POROZUMIENIE
między Polską a Danją, dotyczące protokółu taryfowego polsko-duńskiego z dnia 10 Stycznia 1934 r., podpisane w Warszawie dnia 1 maja 1934 r.

(Ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r. - Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 147).

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

W dniu pierwszym maja tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku podpisane zostało w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Duńskiego porozumienie w formie wymiany not, dotyczące uzupełnienia aneksu A do protokółu taryfowego polsko-duńskiego z dnia 10 stycznia 1934 r. Porozumienie to brzmi słowo w słowo jak następuje:

Przekład.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr. P. II. D. 81/12/34.

Warszawa, dn. 1 maja 1934 r.

Panie Ministrze,

Powołując się na Pańskie memorandum z dnia 26 marca 1934 r., mam zaszczyt podać do wiadomości Pana, że farby orleańskie roztarte z wodą lub z oliwą, a przeznaczone do barwienia masła i sera, objęte są pozycją 417 ex p. 2 polskiej taryfy celnej i będą taryfikowane według stawki 200 zł za 100 kg.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

J. Beck

J. E.

Pan Peter Schou

Poseł Nadzwyczajny

i Minister Pełnomocny Danji

w Warszawie.

KRÓLEWSKIE

POSELSTWO DANJI

Nr. 1305/65. H. 1.

Warszawa, dn. 1 maja 1934 r.

Panie Ministrze,

Potwierdzając odbiór noty Pańskiej z dnia 1 maja 1934 r. informującej mnie, że farby orleańskie - roztarte z wodą lub olejem, a przeznaczone do barwienia masła i sera-objęte są pozycją 417 ex p, 2 polskiej taryfy celnej i będą taryfikowane według stawki 200 zł za 100 kg, mam zaszczyt podać do wiadomości Waszej Ekscelencji, że Rząd Królewski Duński zrzeka się ze swej strony zniżki celnej, przewidzianej w aneksie A załączonym do Protokółu z dnia 10 stycznia 1934 r., dotyczącej glin, farb - roztartych z wodą, klejem, olejem i t. p. - niezawierających barwnika organicznego (N. taryfy celnej ex 417, p. 1).

Korzystam z okazji, aby ponowić Panu, Panie Ministrze, zapewnienia mego najwyższego poważania.

P. Schou

Jego Ekscelencja

Pan Józef Beck

Minister Spraw Zagranicznych

etc., etc., etc.

w Warszawie.

Zaznajomiwszy się z powyższem porozumieniem, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niem zawartych; oświadczamy, że jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 10 maja 1935 r.