Dane wymagane w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.161.1337

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 września 2002 r.
w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

Na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa dane wymagane w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną, składanym wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie.
Opis techniczny lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną zawiera następujące dane:
1)
ogólne;
2)
dotyczące pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni:
a)
podstawowej,
b)
pomocniczej.
1. 
Dane, o których mowa w § 2 pkt 1, zawierają:
1)
wskazanie adresu apteki (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, dzielnica, gmina, powiat);
2)
usytuowanie lokalu (pawilon wolno stojący, blok mieszkalny, obiekt handlowy);
3)
położenie poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną oraz określenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy nimi (schody, winda);
4)
opis dostępu do lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną w odniesieniu do:
a)
izby ekspedycyjnej (wysokość wejścia do lokalu w stosunku do otaczającego terenu, liczba stopni tworzących schody prowadzące do izby ekspedycyjnej, przystosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych),
b)
dostaw towaru oraz wejścia przeznaczonego dla personelu (droga dojazdowa publiczna, osiedlowa, wewnętrzna).
2. 
Dane, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a, zawierają:
1)
dane dotyczące izby ekspedycyjnej określające:
a)
powierzchnię,
b)
wysokość,
c)
usytuowanie w stosunku do powierzchni otaczającego terenu,
d)
dostępność dla osób korzystających z usług apteki (przedsionek, wiatrołap, kurtyna powietrzna),
e)
połączenia komunikacyjne z pozostałymi pomieszczeniami apteki,
f)
dostępność w czasie dyżurów (okienko, dzwonek, daszek, markiza zabezpieczająca wejście);
2)
dane dotyczące izby recepturowej określające:
a)
powierzchnię,
b)
wysokość,
c)
dostęp do połączeń komunikacyjnych wewnątrz apteki (bezpośrednio, poprzez śluzę);
3)
dane dotyczące izby do sporządzania produktów homeopatycznych (dotyczy aptek, w których są sporządzane produkty homeopatyczne);
4)
dane dotyczące zmywalni określające:
a)
powierzchnię,
b)
usytuowanie w stosunku do izby recepturowej,
c)
dostęp do połączeń komunikacyjnych wewnątrz apteki;
5)
dane dotyczące magazynów określające:
a)
powierzchnię ogólną,
b)
liczbę magazynów i powierzchnię każdego z nich,
c)
wysokość poszczególnych magazynów,
d)
usytuowanie poszczególnych magazynów względem komory przyjęć i izby ekspedycyjnej;
6)
dane dotyczące pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego określające:
a)
powierzchnię,
b)
wysokość,
c)
dostęp do połączeń komunikacyjnych wewnątrz apteki,
d)
usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki.
3. 
Dane, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, zawierają:
1)
wykaz pomieszczeń;
2)
powierzchnię poszczególnych pomieszczeń i ich wysokość;
3)
usytuowanie pomieszczeń względem siebie.
W odniesieniu do pomieszczeń wymienionych w § 3 ust. 2, opis techniczny zawiera również dane dotyczące:
1)
oświetlenia naturalnego i sztucznego;
2)
usytuowania miejsc pracy w stosunku do okien;
3)
wykończenia ścian (farba, glazura, wysokość, do jakiej jest ona położona);
4)
wykończenia podłóg (gres, teraktora, wykładzina, inne);
5)
przyłączy wodnych (liczba i wskazanie pomieszczeń, które są wyposażone w umywalki i zlewozmywaki);
6)
systemu wentylacji (grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja z określeniem pomieszczeń, które są w nią wyposażone);
7)
umeblowania - zgodnie z odrębnymi przepisami;
8)
wyposażenia technicznego (lodówki, szafy chłodnicze, wagi i inne wyposażenie wymienione w odrębnych przepisach);
9)
systemu ogrzewania;
10)
sposobu i miejsca usuwania ścieków;
11)
przyłączy gazowych.
Opis techniczny pomieszczeń musi zawierać podpis wnioskodawcy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.