Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.83.459

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
w przedmiocie dalszego przedłużenia terminu, ustanowionego dla obrotu zbożem siewnem ozimem.

Art.  1.

Oznaczony w art. 1 Rozporządzenia Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przedłużenia terminu, ustanowionego dla obrotu zbożem siewnem ozimem (Dziennik Ustaw № 81, poz. 446), termin obrotu tem zbożem na terenie b. zaboru rosyjskiego i b. zaboru austrjackiego zostaje przedłużony do dnia 1 listopada 1919 roku włącznie.

Art.  2.

Załadowanie ziarna siewnego w b. zaborze pruskim, przeznaczonego dla innych dzielnic Polski, może być uskuteczniane tylko do dnia 15 października 1919 r. włącznie.

Transport kolejowy ziarna załadowanego przed upływem 15 października może się odbywać i po tym terminie.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 15 października 1919 r.

Warszawa, dnia 15 października 1919 r.