Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.12.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 1921 r.
w przedmiocie dalszego przedłużenia pełnomocnictw Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania zarządzeń wyjątkowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Na mocy art. 1 (ustąp drugi) ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 69 poz. 364) Rada Ministrów stanowi co następuje:
§  1. Udzielone Ministrowi Spraw Wewnętrznych rozporządzeniem z dnia 28 października 1920 r. (Dz. Ustaw R. P. z 1920 r. № 101 poz. 671) upoważnienie do wydawania na całym obszarze b, zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych przedłuża się na okres dalszych trzech miesięcy, od dnia 2 lutego do dnia drugiego maja tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.