Dalsze podniesienie niektórych opłat probierczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.89.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 28 sierpnia 1923 r.
o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych.

Na mocy art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 70, poz. 470) zarządza się co następuje:
Art. 10 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 85, poz. 566) otrzymuje brzmienie następujące:

"Opłaty probiercze na rzecz Skarbu Państwa za cechowanie złotych i srebrnych przedmiotów tymczasowo są następujące:

Poz.WyszczególnienieMarek
Od ciężaru 1 grama
1.Od gotowych wyrobów:
a) złotych1.000
b) srebrnych50
2.Od metali malarskich w książeczkach (waga z papierem):
a) od złota20
b) od złoto srebra10
c) od srebra5
3.Od metali grubolistkowych (waga bez papieru):
a) od złota100
b) od złoto-srebra50
c) od srebra10
4.Od metali nitkowych:
a) od złota100
c) od srebra10
5.Od zlewków, sztab i t. p. materiałów i półfabrykatów:
a) od złota50
b) od srebra5
6.Od zegarków kieszonkowych i kopert zegarkowych w stanie gotowym (rozebranym lub nie-rozebranym) za sztukę:
a) od złotych do 3372 m. m. średnicy koperty..25.000
b) od złotych o większej średnicy50.000
c) od srebrnych bez wzglądu na wielkość5.000
7.Od kopert zegarkowych w stanie niegotowym, jak w p. 1".
Artykuł 17 wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Za czynności niepołączone ze stemplowaniem urzędy pobierają następujące opłaty:

1) Za1próbą złota10.000mk.
2) """srebradrogąogniową5.000"
3) """""mokrą10.000"
4) """stopu złota i srebra drogą ogniową15.000"
5) za topienie złota i srebra do 100 gr.2.000"
6) za każde następne 100 gr.1.000mk."
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemyślu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 lipca 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz. U. R. P. № 72, poz. 563).