Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1920 r.

USTAWA
z dnia 30 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Art.  1.

Upoważnia się Polską Krajową Kasę Pożyczkową do doprowadzenia stanu emisji jej biletów, prócz biletów, emitowanych na zasadzie art. 2 ustawy z d. 25 marca 1920 r. (Dz. Ustaw № 31 poz. 179), do kwoty 16.000.000.000 marek polskich, łącznie z kwotą 11.000.000.000 marek polskich, ustaloną art. 1 tejże ustawy.

Art.  2.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.