Dalsza emisja biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. - Dz.U.1923.38.252 - OpenLEX

Dalsza emisja biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.252

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 24 marca 1923 r.
o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Upoważnia się Polską Krajową Kasą Pożyczkową do, poprowadzenia stanu emisji jej biletów, prócz biletów, emitowanych na zasadzie art. 2 ustawy z dniu 26 marca 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 31, poz. 179) do kwoty marek polskich 1.400.000.000.000 łącznie z sumą 350.000.000.000 mkp., ustaloną w art. 1 ustawy z dnia 25 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Na 84, poz. 749).

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.