Czyszczenie przewodów kominowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.5.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 stycznia 1969 r.
w sprawie czyszczenia przewodów kominowych.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) zarządza się, co następuje:
1.
Przewody kominowe, dymowe, spalinowe (gazowe i od palenisk opalanych paliwem płynnym) oraz kanały łączące paleniska z przewodami kominowymi podlegają obowiązkowemu czyszczeniu.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przewodów kominowych fabrycznych i wolno stojących w zakładach przemysłowych.
Osoby (jednostki) uprawnione do czyszczenia przewodów, o których mowa w § 1 ust. 1, określają przepisy wydane na podstawie prawa przemysłowego.
Osoby (jednostki), o których mowa w § 2, obowiązane są:
1)
wykonywać należycie i terminowo czynności kominiarskie;
2)
wskazywać właścicielom, użytkownikom lub zarządzającym budynkami na konieczność usunięcia w określonym terminie stwierdzonych przez kominiarza usterek lub zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru;
3)
w razie nieusunięcia w wyznaczonym terminie wskazanych usterek budowlanych - zawiadamiać o tym właściwy do spraw nadzoru budowlanego organ prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, a innych usterek i zaniedbań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - właściwą terytorialnie komendę straży pożarnych.
1.
Ustala się następujące okresy czyszczenia przewodów kominowych:
1)
przewody od palenisk kuchennych gospodarstwa domowego, od piecowego i centralnego ogrzewania o zdolności ogrzewania do 250 m3 - co 6 tygodni;
2)
przewody od kotłów centralnego ogrzewania oraz kotłów do grzania wody o zdolności ogrzewania ponad 250 m3 - co 2 miesiące;
3)
przewody od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i od palenisk zakładów o charakterze przemysłowym i usługowym, używających paleniska o intensywnym paleniu - co 2 tygodnie;
4)
przewody spalinowe (gazowe i od palenisk opalanych paliwem płynnym) - co 6 miesięcy.
2.
Przewody kominowe od piecowego i centralnego ogrzewania podlegają czyszczeniu w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
3.
Czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi powinno odbywać się łącznie z czyszczeniem przewodów kominowych.
1.
Właściciele, użytkownicy lub zarządzający budynkami obowiązani są:
1)
utrzymywać w należytym stanie urządzenia kominowe oraz urządzenia przeznaczone do ułatwiania pracownikom obsługi kominiarskiej dostępu do kominów, kanałów i wykonywania czynności kominiarskich (włazy na dachy i kominy, drabiny, ławy kominiarskie);
2)
ułatwiać pracownikom obsługi kominiarskiej wykonywanie ich obowiązków przez umożliwienie dostępu do kominów, kanałów, otworów do czyszczenia i wybierania sadzy.
Osoby sprawujące zarząd budynkami mieszkalnymi i użytkowymi w miastach i osiedlach obowiązane są prowadzić księgę kontroli kominiarskiej, w której pracownicy obsługi kominiarskiej odnotowywać będą wszystkie wykonane czynności w zakresie czyszczenia kominów i stwierdzone uszkodzenia przewodów kominowych lub inne uwagi nasuwające się im w związku z wykonanymi czynnościami.
1.
Nadzór nad działalnością osób (jednostek), o których mowa w § 2, w zakresie wykonywania przez nie obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu sprawują komendy straży pożarnych.
2.
Zasady sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, wzory dokumentacji oraz szczegółowe zasady wykonywania czynności kominiarskich określa w drodze instrukcji Komendant Główny Straży Pożarnych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 czerwca 1952 r. w sprawie czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych (Dz. U. Nr 36, poz. 252).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.