§ 3. - Czyszczenie kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.36.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1952 r.
§  3.
1.
Ustala się następujące okresy czyszczenia przewodów kominowych:
1)
przewody od pieców ogrzewalnych oraz palenisk kuchennych gospodarstwa domowego w miastach - co 6 tygodni, a w gminach co 2 miesiące,
2)
przewody od pieców centralnego ogrzewania oraz kotłów do grzania wody - co 2 miesiące,
3)
przewody od palenisk kuchni lub kotłów zakładów zbiorowego żywienia oraz przewody w budynkach zakładów przemysłowych, używających paleniska o intensywnym paleniu - co 2 tygodnie,
4)
przewody kominowe spalinowe (gazowe) - co 6 miesięcy.
2.
Czyszczenie przewodów kominowych od pieców ogrzewalnych (ust. 1 pkt 1) oraz od pieców centralnego ogrzewania (ust. 1 pkt 2) obowiązuje w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
3.
Czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi powinno odbywać się w tych samych terminach co i czyszczenie przewodów.
4.
Prezydium terenowo właściwej powiatowej (miejskiej w miastach stanowiących powiaty) rady narodowej może po zasięgnięciu opinii komendy powiatowej (miejskiej) straży pożarnych przedłużyć okres czyszczenia przewodów kominowych wymienionych w ust. 1 pkt 3.