Czyszczenie kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.36.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 11 czerwca 1952 r.
w sprawie czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje:
1.
Kominy i przewody kominowe dymowe i spalinowe, czynne w budynkach mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych, podlegają obowiązkowemu czyszczeniu.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kominów fabrycznych i przemysłowych wolnostojących.
1.
Do czyszczenia przewodów obowiązane są spółdzielnie pracy, posiadające koncesję na wykonywanie rzemiosła kominiarskiego, a w miejscowościach nie objętych okręgami kominiarskimi, obsługiwanymi przez te spółdzielnie - do czasu ich powstania - indywidualni koncesjonariusze.
2.
Jeżeli stan liczebny obsługi kominiarskiej nie jest dostateczny, prezydium powiatowej rady narodowej może wprowadzić na terenie poszczególnych miejscowości bądź gmin obowiązek czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych w domach mieszkalnych przez osoby sprawujące zarząd tych domów. W tym przypadku koncesjonariusze nie wykonują na tych terenach swych czynności.
1.
Ustala się następujące okresy czyszczenia przewodów kominowych:
1)
przewody od pieców ogrzewalnych oraz palenisk kuchennych gospodarstwa domowego w miastach - co 6 tygodni, a w gminach co 2 miesiące,
2)
przewody od pieców centralnego ogrzewania oraz kotłów do grzania wody - co 2 miesiące,
3)
przewody od palenisk kuchni lub kotłów zakładów zbiorowego żywienia oraz przewody w budynkach zakładów przemysłowych, używających paleniska o intensywnym paleniu - co 2 tygodnie,
4)
przewody kominowe spalinowe (gazowe) - co 6 miesięcy.
2.
Czyszczenie przewodów kominowych od pieców ogrzewalnych (ust. 1 pkt 1) oraz od pieców centralnego ogrzewania (ust. 1 pkt 2) obowiązuje w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
3.
Czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi powinno odbywać się w tych samych terminach co i czyszczenie przewodów.
4.
Prezydium terenowo właściwej powiatowej (miejskiej w miastach stanowiących powiaty) rady narodowej może po zasięgnięciu opinii komendy powiatowej (miejskiej) straży pożarnych przedłużyć okres czyszczenia przewodów kominowych wymienionych w ust. 1 pkt 3.
1.
Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych obowiązane są zaprowadzić księgę kontroli kominiarskiej, w której pracownicy obsługi kominiarskiej odnotowywać będą wszystkie wykonane czynności w zakresie czyszczenia kominów i stwierdzone uszkodzenia przewodów kominowych lub inne uwagi nasuwające się im w związku z wykonanymi czynnościami.
2.
Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, zobowiązane do czyszczenia kominów i przewodów kominowych (§ 2 ust. 2), nie mają obowiązku prowadzenia księgi kontroli kominiarskiej.
1.
Koncesjonariusze wykonujący czyszczenie przewodów kominowych obowiązani są zawiadamiać niezwłocznie właściwą powiatową (miejską) komendę straży pożarnych o wszelkich stwierdzonych w czasie czyszczenia uszkodzeniach w przewodach kominowych lub o innych usterkach zagrażających niebezpieczeństwem powstania pożaru; w razie stwierdzenia poważniejszych uszkodzeń wymagających przy ich usuwaniu współdziałania władz budowlanych - zawiadamiają również te władze.
2.
Powiatowa (miejska) komenda straży pożarnych może na podstawie otrzymanego zawiadomienia o uszkodzeniu przewodu kominowego wydać nakaz usunięcia stwierdzonych braków w trybie § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Dz. U. Nr 60, poz. 413).
Zabrania się przyłączania pieców wszelkiego rodzaju do przewodów niedymowych bez uzyskania uprzedniej zgody właściwej władzy budowlanej.
Wycierowe drzwiczki kominowe oraz wycierowe drzwiczki przewodów dymowych powinny być szczelnie dopasowane i stale zamknięte, a otwierane tylko na czas wybierania sadzy z kominów i przewodów.
Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych obowiązane są utrzymywać w należytym stanie urządzenia przeznaczone do ułatwienia pracownikom obsługi kominiarskiej dostępu do kominów i wykonywania ich czynności (włazy na dachy, drabiny, ławy kominiarskie itp.).
Nadzór nad wykonywaniem czynności czyszczenia kominów i przewodów kominowych sprawują powiatowe (miejskie) komendy straży pożarnych, które mogą uprawnienia te przekazać komendom poszczególnych straży pożarnych.
Szczegółowe przepisy o czynnościach pracowników obsługi kominiarskiej określi regulamin wydany przez Ministra Gospodarki Komunalnej.
Przepisy miejscowe wydane na podstawie art. 408 pkt 15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) w przedmiocie czyszczenia kominów pozostają w mocy do czasu wydania regulaminu, o którym mowa w § 10, w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.