Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.901

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Opłaty, o których mowa w § 1, pobiera się:
1) przy składaniu wniosku o:
a) wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa części A i B, świadectwa bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,
b) wydanie, przedłużenie ważności i zmianę certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie,
c) wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji:
podsystemów strukturalnych składających się na system kolei,
pojazdów kolejowych zgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI", oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI,
d) wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych świadectw,
e) wydanie decyzji, o której mowa w art. 25f ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
f) wydanie decyzji stwierdzającej, czy niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji,
g) autoryzację jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o notyfikację

- 100% minimalnej opłaty dla czynności będącej przedmiotem wniosku, a pozostałą część opłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu wnioskodawcy;

2) przy składaniu wniosku o wydanie, przedłużenie ważności licencji maszynisty, aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty i wydanie wtórników licencji maszynisty oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów - 100% opłaty;
3) w przypadku wydawania dokumentów na podstawie wniosku o:
a) nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz za dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych,
b) wyrejestrowanie pojazdu kolejowego

- 100% opłaty płatnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu;

4) w każdym roku kalendarzowym za kontrole w ramach nadzoru nad:
a) ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów,
b) podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, także zachowania ich ważności

- 100% opłaty płatnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

§  3.  Wysokość opłat za wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectw bezpieczeństwa oraz za wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, typu urządzeń oraz typu eksploatowanego pojazdu kolejowego:
1) wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami "Retro" - wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju czynności;
2) eksploatowanego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz kolei wąskotorowych - wynosi 20% opłaty dla danego rodzaju czynności.
§  4. 
1.  Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.
2.  W przypadku składania wniosku, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2, załącza się do niego dowód uiszczenia opłaty.
§  5. 
1.  Do opłat za czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących spraw, w których wniosek został złożony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do opłat za czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących kontroli, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia.
3.  Do opłat za czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji oraz europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN), pobieranych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZA KTÓRE POBIERANE SĄ OPŁATY, ORAZ WYSOKOŚĆ TYCH OPŁAT

Nr poz.Rodzaj czynnościWysokość opłat (PLN)
Pracochłonność
1234567
IDotyczące autoryzacji bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych autoryzacjido 10 godzinod 11 do 30 godzinod 31 do 40 godzinod 41 do 50 godzinponad 50 godzin
1Wydawanie dokumentu autoryzacja bezpieczeństwa7000900012 00015 000równowartość w złotych 5500 euro*
2Przedłużanie ważności autoryzacji bezpieczeństwa400070008000900010 000
3Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa20002500300040005000
IIDotyczące certyfikatów bezpieczeństwa - część A - oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych certyfikatówdo 10 godzinod 11 do 30 godzinod 31 do 40 godzinod 41 do 50 godzinponad 50 godzin
1Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa - część A7000900012 00015 000równowartość w złotych 5500 euro*
2Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa - część A400070008000900010 000
3Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa - część A20002500300040005000
IIIDotyczące certyfikatów bezpieczeństwa - część B - oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych certyfikatówdo 10 godzinod 11 do 30 godzinod 31 do 40 godzinod 41 do 50 godzinponad 50 godzin
1Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa - część B4000500060009000równowartość w złotych 5500 euro*
2Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa - część B300050006000800010 000
3Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa - część B20002500300040005000
IVDotyczące świadectw bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych świadectwdo 10 godzinod 11 do 30 godzinod 31 do 40 godzinod 41 do 50 godzinponad 50 godzin
1Wydawanie dokumentu świadectwa bezpieczeństwa30005000700010 000równowartość w złotych 5500 euro*
2Przedłużanie ważności świadectwa bezpieczeństwa15002500350050007000
3Zmiana świadectwa bezpieczeństwa8001000150020003500
VDotyczące certyfikatów ECMdo 10 godzinod 11 do 30 godzinod 31 do 40 godzinod 41 do 50 godzinponad 50 godzin
1Wydawanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie7000900012 00015 000równowartość w złotych 5500 euro*
2Przedłużanie ważności certyfikatu400070008000900010 000
3Zmiana certyfikatu20002500300040005000
VIDotyczące licencji maszynisty - wydawanie, przedłużanie ważności, aktualizacja danych zawartych w licencji, wydawanie wtórników licencji oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów100
VIIDotyczące zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacjido 10 godzinod 11 do 30 godzinod 31 do 40 godzinod 41 do 50 godzinponad 50 godzin
1Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych składających się na system kolei40006000700010 000równowartość w złotych 3000 euro*
2Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych zgodnych z TSI oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI na każdy typ pojazdu trakcyjnego, wagonu pasażerskiego, wagonu towarowego, pojazdu specjalnego40006000700010 000równowartość w złotych 3000 euro*
3Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych zgodnych z TSI oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI na każdy pojazd trakcyjny, wagon pasażerski, wagon towarowy, pojazd specjalny zgodny z dopuszczonym typem300600100015002000
VIIIDotyczące prowadzenia spraw związanych z wydaniem decyzji na podstawie art. 25f ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowymdo 10 godzinod 11 do 30 godzinod 31 do 40 godzinod 41 do 50 godzinponad 50 godzin
1100200040006000równowartość w złotych 3000 euro*
IXDotyczące europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN)
1Nadanie europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN)100 za pojazd
2Zmiana europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) oraz dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, z wyjątkiem zmiany kodu interoperacyjności50 za pojazd
3Zmiana kodu interoperacyjności20 za pojazd
4Wyrejestrowanie pojazdu kolejowegorównowartość w złotych 25 euro* za pojazd
XDotyczące wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych świadectw
1Dla budowli - na każdy typ:do 10 godzinod 11 do 20 godzinod 21 do 30 godzinod 31 do 40 godzinponad 40 godzin
1.1Skrzyżowania torów kolejowych1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
1.2Rozjazdu kolejowego2000400060008000równowartość w złotych 7000 euro*
1.3Szyny kolejowej1000200030004000równowartość w złotych 7000 euro*
1.4Systemu przytwierdzeń1000200030004000równowartość w złotych 7000 euro*
1.5Podkładu kolejowego, podkładu stalowego, podrozjazdnicy, mostownicy, podpory blokowej800150023003000równowartość w złotych 7000 euro*
2Dla urządzeń - na każdy typ:do 10 godzinod 11 do 20 godzinod 21 do 30 godzinod 31 do 40 godzinponad 40 godzin
2.1Sieci jezdnej, sieci powrotnej i trzeciej szyny metra2000400060008000równowartość w złotych 7000 euro*
2.2Stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.3Urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.4Urządzeń blokady liniowej2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.5Systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.6Urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.7Urządzeń oddziaływania tor - pojazd, z wyjątkiem balis europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS)1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.8Urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, z wyjątkiem urządzeń europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS)1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.9Urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów kolejowych, w tym: obwodów torowych i liczników osi1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.10Urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.11Sygnalizatora kolejowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.12Dławika torowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.13Linek dławikowych1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.14Wyłącznika szybkiego2000400060008000równowartość w złotych 7000 euro*
2.15Systemu automatycznego prowadzenia pociągu1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.16Urządzeń łączności przewodowej: zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R)2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.17Urządzeń łączności bezprzewodowej: pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R)2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.18Systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.19Systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.20Rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
3Dla eksploatowanych pojazdów kolejowych - na typ:do 10 godzinod 11 do 30 godzinod 31 do 40 godzinod 41 do 50 godzinponad 50 godzin
3.1Pojazdu trakcyjnego400010 00020 00040 000równowartość w złotych 30 000 euro*
3.2Wagonu pasażerskiego400010 00020 00040 000równowartość w złotych 30 000 euro*
3.3Wagonu towarowego3000600010 00030 00060 000
3.4Pojazdu specjalnego3000600015 00040 00075 000
XIDotyczące autoryzacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikacjędo 10 godzinod 11 do 20 godzinod 21 do 30 godzinod 31 do 40 godzinponad 40 godzin
2000400060008000równowartość w złotych 3000 euro*
XIIDotyczące wydania decyzji stwierdzającej, czy niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacjido 10 godzinod 11 do 20 godzinod 21 do 30 godzinod 31 do 40 godzinponad 40 godzin
30005000800010 000równowartość w złotych 3000 euro*
XIIIDotyczące nadzorudo 10 godzinod 11 do 20 godzinod 21 do 30 godzinod 31 do 40 godzinponad 40 godzin
1Kontrole w ramach nadzoru nad ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów25004000550070008000
2Kontrole w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności25004000550070008000
* Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 1127), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.