Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.869 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.

Rozdział  5

Obliczanie okresu wykonywania kary

§  50. 
1.  Obliczenia okresu wykonywania kary dokonuje się po otrzymaniu podlegającego wykonaniu dokumentu, z którego treści wynika konieczność ustalenia terminów początku i końca wykonywania kary.
2.  Terminy początku i końca wykonywania kary, o których mowa w ust. 1, określa się datami kalendarzowymi, godzinami i minutami.
3.  W wypadku gdy konieczność dokonania obliczenia okresu wykonywania kary jest związana z przyjęciem skazanego lub ukaranego w dniu wolnym od pracy albo po godzinach pracy lub dyżuru funkcjonariuszy lub pracowników działu ewidencji, obliczenia dokonuje się pierwszego dnia roboczego po przyjęciu.
4.  Termin końca wykonywania kary umożliwia wyznaczenie godziny zwolnienia skazanego lub ukaranego z jednostki penitencjarnej nie później niż w chwili upływu tego terminu i nie wcześniej niż w okresie 24 godzin poprzedzających tę chwilę, chyba że podlega on następnie pozbawieniu wolności w kolejnej sprawie.
5.  Okresy wykonywania kar wobec skazanych lub ukaranych w jednostkach penitencjarnych następują bezpośrednio po sobie, licząc od daty kalendarzowej, godziny i minuty zakończenia poprzedniej kary. Do tych okresów wlicza się wszystkie okresy przebywania skazanego lub ukaranego poza jednostką penitencjarną, które zgodnie z przepisami ustawy zalicza się do okresów wykonywania kary. Jeżeli skazany lub ukarany przebywa poza jednostką penitencjarną w okresie, który ustawa nie zalicza do okresów wykonywania kary, wykonanie kary w dacie, w której opuścił on jednostkę penitencjarną, zaokrągla się w górę do pełnego dnia, określonego datą kalendarzową, godziną i minutą. W takim wypadku w razie ponownego przyjęcia skazanego lub ukaranego określa się okres dalszego wykonywania kary, począwszy od daty kalendarzowej, godziny i minuty nastąpienia okoliczności wskazanej w § 53, zaistniałej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.
6.  W wypadku gdy zakończenie kary nie następuje na skutek wykonania jej w całości, a bezpośrednio po jej zakończeniu następuje wykonanie kolejnej kary, za chwilę zakończenia kary i początku wykonania kolejnej kary uznaje się koniec pełnego dnia, określonego datą kalendarzową, godziną i minutą, który upływa w dacie kalendarzowej rozpoczęcia wykonywania kolejnej kary, następującej po zakończeniu wykonywania poprzedniej kary. Przepis stosuje się odpowiednio do ustalenia chwili przerwania wykonywania kary i rozpoczęcia wykonywania kolejnej kary, która ma być wykonywana w pierwszej kolejności.
§  51. 
1.  W celu ustalenia terminu końca kary należy kolejno:
1) ustalić, ile dni obejmuje okres wykonywania kary w wymiarze określonym w wyroku lub innym orzeczeniu, którym wymierzono karę podlegającą wykonaniu, jeżeli:
a) kara została określona w jednostkach czasu innych niż dzień,
b) kara została określona w dniach i jednostkach czasu innych niż dzień

- przeliczając wymierzoną karę na dni i przyjmując, że tydzień liczy się za dni 7, miesiąc za dni 30, a rok za dni 365, a następnie zsumować liczbę dni wynikających z tego przeliczenia, także z liczbą dni, która nie wymagała takiego przeliczenia,

2) ustalić, o ile dni okres wykonywania kary, o którym mowa w pkt 1, ulega skróceniu w trybie określonym w art. 71 § 2 k.k.,
3) obliczyć w dniach okres podlegający zaliczeniu na poczet kary na podstawie liczby dni, w których następowało faktyczne pozbawienie wolności, z uwzględnieniem zasady określonej w art. 140 § 4 k.k.w., a następnie zsumować liczbę dni wynikających z obliczenia poszczególnych okresów,
4) ustalić liczbę dni podlegających zaliczeniu na poczet kary w miejsce dotychczas wykonanej kary grzywny albo kary ograniczenia wolności w trybie określonym w art. 75a § 6 k.k. oraz art. 14 ust. 6, art. 16 ust. 6 i art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396),
5) zsumować wszystkie dni podlegające zaliczeniu na poczet kary w tej samej sprawie, to jest:
a) liczbę dni odpowiadających skróceniu kary w trybie określonym w art. 71 § 2 k.k., o których mowa w pkt 2,
b) liczbę dni, w których następowało faktyczne pozbawienie wolności, o których mowa w pkt 3,
c) liczbę dni podlegających zaliczeniu w trybie określonym w art. 75a § 6 k.k. oraz art. 14 ust. 6, art. 16 ust. 6 i art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, o których mowa w pkt 4,
6) obliczyć liczbę dni, w których kara ma być wykonywana, odliczając od liczby dni odpowiadających okresowi wykonywania kary w wymiarze określonym w wyroku lub innym orzeczeniu, w którym wymierzono karę podlegającą wykonaniu, o których mowa w pkt 1, liczbę dni podlegających zaliczeniu na poczet kary, o których mowa w pkt 5

- a następnie do daty kalendarzowej ustalonej jako początek wykonywania kary należy doliczyć liczbę dni, w których kara ma być wykonywana, obliczonych w sposób określony w pkt 6, przyjmując, że pierwszy dzień kary kończy się w następnej dacie kalendarzowej, a ostatni dzień kary (termin końca kary) - w dacie kalendarzowej, w której upływa tyle dni, przez ile dni kara ma być wykonywana. Koniec kary stanowi w tym dniu godzina i minuta odpowiadająca godzinie i minucie początku kary.

2.  Obliczając w dniach okres podlegający zaliczeniu na poczet kary, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w pierwszej kolejności uwzględnia się liczbę dni zaliczonych przez sąd, a w wypadku braku takiej informacji oblicza się, ile dni upłynęło od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia okresu podlegającego zaliczeniu, przyjmując, że pierwszy dzień tego okresu rozpoczyna się o godzinie 000 w dacie kalendarzowej, w której nastąpiło jego rozpoczęcie, a ostatni dzień kończy się o godzinie 000 w dacie kalendarzowej, w której upłynęło faktyczne pozbawienie wolności w tym okresie, chyba że na podstawie dokumentów zawartych w aktach ewidencyjnych można określić godzinę i minutę rozpoczęcia oraz zakończenia okresu podlegającego zaliczeniu. Przepis § 50 ust. 5 zdanie trzecie stosuje się.
3.  Przepisy ust. 1 pkt 3 i ust. 2 stosuje się odpowiednio:
1) w wypadku zaliczenia na poczet kary okresu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. poz. 960, z 2011 r. poz. 1280, z 2012 r. poz. 692 oraz z 2013 r. poz. 509 i 915) 4  ;
2) wobec osoby prawomocnie skazanej za granicą, w wypadku zaliczenia na poczet kary wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okresu wykonywania kary lub innego środka, w trakcie przebywania na terytorium innego państwa, w warunkach, w którym osoba ta faktycznie nie była pozbawiona wolności.
4.  W wypadku gdy data zakończenia jednego okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest zarazem datą rozpoczęcia kolejnego okresu w tej samej sprawie, przy obliczeniu okresu wykonywania kary przyjmuje się, że jest to jeden okres, którego początek przypada w dacie rozpoczęcia pierwszego okresu, a koniec w dacie zakończenia drugiego okresu. Przepis stosuje się odpowiednio przy większej liczbie okresów zaliczonych na poczet kary, jeżeli następują bezpośrednio po sobie.
§  52. 
1.  Wymiar kary odnotowuje się w aktach i dokumentach ewidencyjnych w takich jednostkach czasu, w jakich kara została określona w wyroku lub innym orzeczeniu, którym wymierzono karę podlegającą wykonaniu.
2.  W aktach ewidencyjnych odnotowuje się ponadto dane niezbędne do dokonania obliczenia okresu wykonywania kary, o których mowa w § 51, oraz terminy początku i końca wykonywania kary. Informację o liczbie dni, w których kara ma być wykonywana, obliczonych w sposób określony w § 51 ust. 1 pkt 6, odnotowuje się także w rejestrze orzeczeń oczekujących na wykonanie oraz w rejestrze skazanych i ukaranych korzystających z przerwy w wykonaniu kary, o których mowa w § 82 i § 83.
§  53. 
1.  Początek wykonywania kary liczy się od chwili:
1) zakończenia wykonywania poprzedniej kary, jeżeli wobec tego samego skazanego lub ukaranego wykonuje się kilka kar, chyba że w pkt 2-14 ustalono inaczej;
2) przyjęcia skazanego lub ukaranego, który zgłosił się do odbycia kary;
3) zatrzymania skazanego lub ukaranego, który został doprowadzony do odbycia kary;
4) zatrzymania w związku z tymczasowym aresztowaniem lub umieszczeniem w schronisku dla nieletnich, którego okres sąd zaliczył na poczet kary;
5) zgłoszenia się ukaranego po przepustce udzielonej na podstawie art. 1059 k.p.c.;
6) zatrzymania albo zgłoszenia się skazanego lub ukaranego, który zbiegł albo w wyznaczonym terminie nie powrócił z przepustki lub przerwy w wykonaniu kary;
7) zatrzymania w związku z pozbawieniem wolności za granicą osoby przekazanej z terytorium innego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego okres sąd zaliczył na poczet kary; do czasu zaliczenia tego okresu przez sąd początek wykonywania kary liczy się od dnia przejęcia tej osoby przez organ doprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) zatrzymania - jako tymczasowo aresztowanego w innej sprawie - skazanego lub ukaranego korzystającego z przerwy w wykonaniu kary;
9) zatrzymania - jako tymczasowo aresztowanego w innej sprawie - skazanego lub ukaranego, jeżeli:
a) w areszcie śledczym, do którego został przyjęty, zarejestrowano przed jego zatrzymaniem orzeczenie oczekujące na wykonanie lub
b) w innym areszcie śledczym zarejestrowano przed jego zatrzymaniem orzeczenie oczekujące na wykonanie, przesłane do aresztu, do którego został przyjęty

- a w wypadku gdy data wpływu orzeczenia do aresztu śledczego, w którym zostało zarejestrowane, jest późniejsza od daty zatrzymania, początek wykonywania kary liczy się od chwili wpływu orzeczenia do tego aresztu;

10) wpływu do jednostki penitencjarnej, w której ewidencji jest ujęty tymczasowo aresztowany, prawomocnego wyroku w innej sprawie;
11) wpływu do jednostki penitencjarnej, w której ewidencji jest ujęty ukarany, wobec którego jest wykonywana kara orzeczona wyrokiem nieprawomocnym, prawomocnego wyroku w innej sprawie;
12) wpływu do jednostki penitencjarnej, w której ewidencji jest ujęty osadzony, orzeczenia o wymierzeniu kary porządkowej lub zastosowaniu środka przymusu; w razie skierowania do wykonania kilku takich kar lub środków wykonuje się je w takiej kolejności, w jakiej wpłynęły;
13) wpływu do jednostki penitencjarnej, w której ewidencji jest ujęty skazany, postanowienia o udzieleniu warunkowego zwolnienia, wraz z nakazem zwolnienia, dotyczącego skazanego, wobec którego ma być wykonywana kara nieobjęta warunkowym zwolnieniem; w wypadku gdy w dokumentach skutkujących zwolnieniem określono późniejszą datę warunkowego zwolnienia, początek wykonywania kolejnej kary ustala się w sposób określony w pkt 1;
14) wejścia w życie amnestii albo dnia wydania decyzji o ułaskawieniu, którymi złagodzono albo darowano karę skazanemu lub ukaranemu, wobec którego ma być wykonywana kara nieobjęta amnestią lub ułaskawieniem; w wypadku gdy termin końca złagodzonej kary przypada po dacie wejścia w życie amnestii lub wydania decyzji o ułaskawieniu, początek wykonywania kolejnej kary ustala się w sposób określony w pkt 1.
2.  Początek wykonywania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności za niewykonaną karę ograniczenia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu lub zastępczej kary aresztu za niewykonaną karę ograniczenia wolności, wymierzonej prawomocnym wyrokiem, który wpłynął w trakcie wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu za nieuiszczoną grzywnę, liczy się od dnia ustalonego jako początek aktualnie wykonywanej kary zastępczej. W takim wypadku karę zastępczą za nieuiszczoną grzywnę wykonuje się w ostatniej kolejności, a początek jej wykonywania ustala się w sposób określony w ust. 1 pkt 1.
3.  W razie objęcia wyrokiem łącznym tylko niektórych ze skierowanych do wykonania kar początek wykonywania kary nieobjętej tym wyrokiem ustala się na dzień wpływu do jednostki penitencjarnej prawomocnego wyroku, którym została orzeczona. Nie dokonuje się ponownego obliczenia okresu wykonywania kary nieobjętej wyrokiem łącznym, jeżeli kara została uprzednio w całości wykonana.
4.  Przepisów ust. 1 pkt 1-4, 6-11, 13 i 14 oraz ust. 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli z zarządzenia sędziego penitencjarnego, o którym mowa w art. 80 § 2 k.k.w., wynika konieczność ustalenia w inny sposób początków wykonywania kar. W szczególnie uzasadnionym wypadku zarządzenie to może być przesłane telefaksem; w takim wypadku sędzia penitencjarny przesyła bezzwłocznie odpis tego zarządzenia.
§  54. 
1.  Jeżeli w czasie przerwy w wykonaniu kary skazany lub ukarany został osadzony w jednostce penitencjarnej do odbycia kary nieobjętej postanowieniem o jej udzieleniu, dalsze wykonanie kary objętej tym postanowieniem może nastąpić w wypadkach, o których mowa w § 29 ust. 1.
2.  Jeżeli wprowadzenie do wykonania kary nie jest możliwe, powiadamia się o tym sąd penitencjarny. Kopię powiadomienia włącza się do akt ewidencyjnych.
§  55.  Jeżeli w stosunku do osadzonego, który zbiegł albo w wyznaczonym terminie nie powrócił z przepustki, wpłynie prawomocny wyrok w innej sprawie, powiadamia się właściwy sąd, że obliczenie okresu wykonywania kary zostanie dokonane po przyjęciu albo powrocie osadzonego. Przepisy § 147 ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  56. 
1.  Zmiany ustalonego okresu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu, w wypadku uiszczenia grzywny w części, dokonuje się po otrzymaniu odpisu zarządzenia określającego wymiar kary zastępczej pozostałej do wykonania.
2.  W wypadku gdy z pisma sporządzonego przez głównego księgowego jednostki penitencjarnej informującego o wysokości kwoty pieniężnej uiszczonej w tej jednostce tytułem grzywny wynika, że kwota ta jest mniejsza od kwoty przypadającej jeszcze do uiszczenia, powiadamia się właściwy sąd o wysokości przekazanej kwoty. Jeżeli pismo dotyczy aktualnie wykonywanej kary zastępczej powiadomienie wysyła się do sądu natychmiast telefaksem.
§  57. 
1.  W wypadku przyjęcia albo powrotu osadzonego, który zbiegł albo w wyznaczonym terminie nie powrócił z przepustki, końcem okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary jest odpowiednio dzień ucieczki lub dzień wyznaczony jako termin powrotu z przepustki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W wypadku ukaranego korzystającego z przepustki udzielonej na podstawie art. 1059 k.p.c. końcem okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary jest dzień opuszczenia przez niego jednostki penitencjarnej; przepis stosuje się także w razie terminowego powrotu ukaranego z takiej przepustki.
3.  Nie dokonuje się nowego obliczenia okresu wykonywania kary, jeżeli czas przebywania skazanego lub ukaranego poza terenem jednostki penitencjarnej, liczony od godziny ucieczki albo godziny, w której skazany lub ukarany miał powrócić z przepustki, nie przekroczył 24 godziny, chyba że sędzia penitencjarny zarządził odliczenie od okresu odbywania kary czasu przebywania skazanego lub ukaranego na przepustce; przepisu nie stosuje się w wypadku ukaranego, który zgłosił się po przepustce udzielonej na podstawie art. 1059 k.p.c.
4.  W razie odliczenia przez sędziego penitencjarnego czasu pobytu na przepustce od okresu odbywania kary, końcem okresu podlegającego zaliczeniu na poczet kary jest dzień opuszczenia jednostki penitencjarnej.
5.  W razie niezaliczenia skazanemu lub ukaranemu, postanowieniem sądu penitencjarnego, które uprawomocniło się przed dniem 1 września 1998 r., okresu leczenia w związku z dokonanym samouszkodzeniem, obliczenia okresu wykonywania kary dokonuje się przez doliczenie do ustalonego końca kary, która była wprowadzona do wykonania w okresie leczenia, liczby niezaliczonych dni.
§  58. 
1.  W wypadku gdy sąd powiadomił o odroczeniu wykonania kary lub zawieszeniu postępowania wykonawczego w sprawie, w której termin początku okresu wykonywania kary jeszcze nie nastąpił, orzeczenie wraz z nakazem przyjęcia zwraca się. Nie podlega zwrotowi orzeczenie, którym wymierzono karę objętą zarządzeniem sędziego penitencjarnego o zmianie kolejności wykonania kar lub karę zastępczą, której początek wykonywania ustalono w sposób określony w § 53 ust. 2; przepisy § 120 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Kopię pisma, wraz z którym zwrócono dokumentację, włącza się do akt ewidencyjnych.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio także w innych wypadkach, jeżeli sąd nakaże zwrócenie orzeczenia bez wykonania.
3.  Przepisu ust. 1 zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli zawieszenie postępowania wykonawczego nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 140 ust. 1.
§  59. 
1.  Jeżeli względy penitencjarne przemawiają za wykonaniem kar w innej kolejności niż określona w art. 80 § 1 k.k.w., występuje się do sędziego penitencjarnego z wnioskiem o wydanie zarządzenia w tej sprawie.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się w szczególności w wypadku, gdy wobec skazanego odbywającego karę dożywotniego pozbawienia wolności wpłynęła do wykonania inna kara, która ma być wykonywana po karze dożywotniego pozbawienia wolności.
3.  W razie skierowania do wykonania orzeczenia o zastosowaniu środka zabezpieczającego wobec skazanego lub ukaranego odbywającego karę w innej sprawie, występuje się do sędziego penitencjarnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie kolejności wykonywania orzeczonych kar i środków.
4.  Jeżeli środek zabezpieczający ma być wykonywany wobec osoby tymczasowo aresztowanej w innej sprawie, występuje się do organu dysponującego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy tymczasowe aresztowanie ma być nadal stosowane.
§  60. 
1.  Obliczenia okresu wykonywania kary dokonuje wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik działu ewidencji, sprawdza kierownik, a zatwierdza dyrektor. Czynności te wymienione osoby potwierdzają podpisem i odciskiem stempla imiennego na druku "Obliczenie kary".
2.  Prawidłowość obliczenia okresu wykonywania kary podlega sprawdzeniu:
1) po przetransportowaniu skazanego lub ukaranego do innej jednostki penitencjarnej, chyba że:
a) obliczenie było już sprawdzone, z powodu przetransportowania, w uprzedniej jednostce penitencjarnej,
b) krótkotrwały pobyt osadzonego w danej jednostce penitencjarnej jest związany wyłącznie z realizacją czynności zmierzających do jego przeniesienia do kolejnej jednostki penitencjarnej (jednostki docelowej);
2) w wypadkach, o których mowa w § 70;
3) przed zwolnieniem z odbywania danej kary.
2a.  Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio do przetransportowania, o którym mowa w § 1 ust. 1a pkt 5.
3.  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w obliczeniu okresu wykonywania kary dokonuje się nowego obliczenia.
4.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wstępnie ustalonego terminu końca kary orzeczonej wobec tymczasowo aresztowanego w wypadkach, o których mowa w § 65 ust. 1 i 2, z tym że ustalenie tego terminu potwierdza się na zawiadomieniu o wyroku skazującym sądu pierwszej instancji albo na zawiadomieniu o uprawomocnieniu się wyroku skazującego lub na odpisach tych wyroków.
§  61.  Skazanego lub ukaranego informuje się o terminach początku i końca kary zamieszczonych na druku "Obliczenie kary". Przepis § 115 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  62. 
1.  Druk "Obliczenie kary" sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden przesyła się do właściwego sądu w celu kontroli prawidłowości obliczenia okresu wykonywania kary, drugi - po dokonaniu czynności, o których mowa w § 61 - dołącza się do odpowiedniego orzeczenia w aktach ewidencyjnych, a trzeci przekazuje się komórce organizacyjnej bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec skazanego lub ukaranego.
2.  W wypadku zmiany obliczenia okresu wykonywania kary na druku "Obliczenie kary" zamieszcza się informację o przyczynie dokonania nowego obliczenia.
3.  W wypadku wątpliwości co do prawidłowości obliczenia okresu wykonywania kary, dokonanego zgodnie z posiadanymi dokumentami, dyrektor występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ich rozstrzygnięcie w trybie art. 13 § 1 k.k.w. oraz przedstawia proponowane obliczenie tego okresu na załączonym do wniosku druku "Obliczenie kary". Po otrzymaniu postanowienia sądu w tej sprawie dokonuje się, w razie potrzeby, nowego obliczenia okresu wykonywania kary.
§  63.  W wypadku stwierdzenia przez administrację jednostki penitencjarnej, że zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego, dyrektor powiadamia o tym sąd właściwy do wydania wyroku łącznego, o którym mowa w przepisach art. 569 k.p.k.
§  64. 
1.  Przepisy § 50 i § 51 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie konieczności ustalenia terminu, do którego tymczasowe aresztowanie ma trwać, jeżeli termin ten nie został wskazany w postanowieniu o zastosowaniu tego środka.
2.  Początek wykonywania tymczasowego aresztowania liczy się od daty kalendarzowej, godziny i minuty zatrzymania w związku z tymczasowym aresztowaniem, a w wypadku tymczasowo aresztowanego przekazanego na terytorium Rzeczypospolitej z innego państwa, jeżeli ten termin nie został wskazany w postanowieniu o zastosowaniu tego środka - od daty kalendarzowej, godziny i minuty przejęcia tej osoby przez organ doprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis § 38 ust. 1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.
§  65. 
1.  Po otrzymaniu zawiadomienia o wyroku skazującym sądu pierwszej instancji lub odpisu tego wyroku dokonuje się wstępnego ustalenia terminu końca kary orzeczonej wobec tymczasowo aresztowanego.
2.  W wypadku gdy z treści otrzymanego zawiadomienia o uprawomocnieniu się wyroku skazującego wynika, że wyrok skazujący sądu pierwszej instancji uległ zmianie, oraz w wypadku, o którym mowa w § 26 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.  Upływ wstępnie ustalonego terminu końca kary nie skutkuje zwolnieniem z jednostki penitencjarnej.
§  66.  Jeżeli sąd nie zaliczył okresu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary lub nieprawidłowo zaliczył ten okres, dyrektor występuje do właściwego sądu z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości w trybie art. 420 § 1 lub § 2 k.p.k.
§  67.  O okresie wykonywania kary wobec tymczasowo aresztowanego w innej sprawie, a także o zmianie tego okresu, zawiadamia się organ dysponujący w celu uwzględnienia tej informacji przy zaliczaniu okresu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary.
4 ) Utraciła moc na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.