Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.869 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.

Rozdział  12

Przepisy przejściowe i końcowe

§  157.  Nie dokonuje się ponownego obliczenia okresu wykonywania kary uprzednio w całości wykonanej przed dniem 1 lipca 2015 r.
§  158.  Obliczając w dniach okres podlegający zaliczeniu na poczet kary, którego koniec upływa przed dniem rozpoczęcia okresu pozbawienia wolności przez skazanego lub ukaranego, w związku z jego przyjęciem do jednostki penitencjarnej, które nastąpiło przed dniem 1 lipca 2015 r., oblicza się, ile dni upłynęło od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia okresu podlegającego zaliczeniu, przyjmując, że pierwszy dzień tego okresu rozpoczyna się o godzinie 000 w dacie kalendarzowej, w której nastąpiło jego rozpoczęcie, a ostatni dzień kończy się o godzinie 000 w dacie kalendarzowej, w której upłynęło faktyczne pozbawienie wolności w tym okresie, chyba że z treści posiadanych dokumentów wynika, że sąd, zaliczając na poczet kary okres pozbawienia wolności poza jednostką penitencjarną, inaczej obliczył liczbę dni podlegających zaliczeniu.
§  159.  Sprawdzenie prawidłowości obliczenia okresu wykonywania kary, o którym mowa w § 60 ust. 2, uprzednio w całości wykonanej, następuje w oparciu o przepisy stanowiące podstawę obliczenia, obowiązujące w chwili obliczania tego okresu.
§  160.  Jeżeli przyjęto z przyczyn określonych w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, że godzina rozpoczęcia pozbawienia wolności osadzonego upływa o godzinie 000, zwolnienie osadzonego z jednostki penitencjarnej powinno nastąpić w godzinach urzędowania administracji tej jednostki albo w godzinach odpowiadających tym godzinom w dacie poprzedzającej datę, w której upływa termin stosowania tymczasowego aresztowania albo termin końca kary lub środka przymusu. Przepis § 123 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  161.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 8
8 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 1153), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396).