Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.869 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.

Rozdział  11

Postępowanie w wypadku narodzin i zgonów

§  152.  Niezależnie od obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 i 695) o urodzeniu dziecka przez tymczasowo aresztowaną powiadamia się organ dysponujący.
§  153. 
1.  O zgonie osadzonego powiadamia się natychmiast:
1) prokuratora rejonowego, a w wypadku zgonu żołnierza służby czynnej - wojskowego prokuratora garnizonowego 7  , właściwego dla miejsca zgonu;
2) sędziego penitencjarnego;
3) właściwy sąd - w wypadku skazanego lub ukaranego;
4) organ dysponujący - w wypadku gdy wobec osoby zmarłej było stosowane tymczasowe aresztowanie.
2.  O zgonie osadzonego powiadamia się ponadto:
1) wojskowego komendanta uzupełnień prowadzącego ewidencję, którą zmarły jest objęty;
2) dowódcę jednostki wojskowej, w której zmarły ostatnio pełnił służbę - w wypadku żołnierza służby czynnej;
3) właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, a w wypadku braku przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy dotyczy to zmarłego, którego obywatelstwa nie ustalono - ministra właściwego do spraw zagranicznych, jeżeli osadzony jest cudzoziemcem;
4) wojewodę właściwego dla miejsca zgonu, jeżeli osadzony jest cudzoziemcem.
§  154.  W wypadku gdy zgon osadzonego nastąpił w trakcie transportowania, jednostką penitencjarną właściwą do dokonania czynności administracyjnych związanych ze zgonem jest jednostka położona najbliżej miejsca zgonu. Dowódca konwoju jest zobowiązany bezzwłocznie przekazać do tej jednostki akta ewidencyjne oraz pozostałą dokumentację zmarłego, jego dokumenty osobiste i depozyty. Przepis § 68 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  155. 
1.  W wypadku gdy pochowanie zwłok zleciła zakładowi pogrzebowemu jednostka penitencjarna, w aktach ewidencyjnych zmarłego odnotowuje się nazwę cmentarza, na którym pochowane zostały zwłoki.
2.  Jeżeli osoby najbliższe zmarłemu albo inne osoby podjęły się pochowania zwłok, pisemne oświadczenie tych osób włącza się do akt ewidencyjnych.
3.  W wypadku przekazania zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, do akt ewidencyjnych włącza się kopie wniosku do właściwego starosty wraz z jego decyzją w sprawie przekazania zwłok.
§  156. 
1.  Dyrektor przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zgonu, w celu sporządzenia aktu zgonu, kartę zgonu oraz dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a-c, e, f i pkt 5.
2.  Książeczkę wojskową, jeżeli nie została odesłana przy przyjęciu, przesyła się do wojskowego komendanta uzupełnień prowadzącego ewidencję, którą osoba zmarła jest objęta, a legitymację służbową żołnierza zawodowego - dowódcy jednostki wojskowej, w której ta osoba ostatnio pełniła zawodową służbę wojskową. Legitymację służbową funkcjonariusza organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej albo pracownika organu wymiaru sprawiedliwości lub organu ścigania, jeżeli nie została odesłana przy przyjęciu, przesyła się do organu, który ją wydał.
7 Obecnie: zastępcę prokuratora rejonowego do spraw wojskowych, na podstawie art. 15 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740), która weszła w życie z dniem 4 marca 2016 r., oraz art. 33 w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178), który wszedł w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r.