Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.36.156

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.

CZWARTY PROTOKÓŁ DODATKOWY,
sporządzony w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r.
do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 14 grudnia 1989 r. w Waszyngtonie został sporządzony Czwarty protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego (UPU) w następującym brzmieniu:

Czwarty protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego

Pełnomocnicy rządów krajów członkowskich Światowego Związku Pocztowego, zebrani na Kongresie w Waszyngtonie, zgodnie z artykułem 30 ustęp 2 Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r., przyjęli, z zastrzeżeniem ratyfikacji, następujące zmiany do wymienionej Konstytucji:

Artykuł  I

(Artykuł 7 zmieniony)

Jednostka monetarna

Jednostką monetarną przyjętą w aktach Związku jest jednostka obliczeniowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (FMI).

Artykuł  II

(Artykuł 11 zmieniony)

Przystąpienie lub przyjęcie do Związku.

Postępowanie

1. Każdy członek Organizacji Narodów Zjednoczonych może przystąpić do Związku.
2. Każdy suwerenny kraj, nie będący członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, może wystąpić z wnioskiem o przyjęcie go w poczet krajów członkowskich Związku.
3. Przystąpienie lub wniosek o przyjęcie do Związku powinny zawierać formalną deklarację przystąpienia do Konstytucji i aktów obowiązkowych Związku. Deklaracja jest kierowana przez rząd zainteresowanego kraju do Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego, który, w zależności od sprawy, notyfikuje przystąpienie albo konsultuje z krajami członkowskimi wniosek o przyjęcie.
4. Kraj nie będący członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych uważany jest za przyjęty w poczet krajów członkowskich Związku, jeżeli jego wniosek poparty został co najmniej przez dwie trzecie krajów członkowskich Związku. Kraje członkowskie, które w ciągu czterech miesięcy nie udzielą odpowiedzi, uważane są za wstrzymujące się.
5. Przystąpienie lub przyjęcie w poczet członków zostaje notyfikowane przez Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego rządom krajów członkowskich. Nabiera ono mocy obowiązującej poczynając od daty tej notyfikacji.
Artykuł  III

(Artykuł 12 zmieniony)

Wystąpienie ze Związku.

Postępowanie

1. Każdy kraj członkowski zachowuje prawo do wystąpienia ze Związku przez wypowiedzenie Konstytucji, zgłoszone przez rząd zainteresowanego kraju do Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego, a przez niego - rządom krajów członkowskich.
2. Wystąpienie ze Związku nabiera mocy obowiązującej po upływie jednego roku od dnia otrzymania przez Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego wypowiedzenia przewidzianego w ustępie 1.
Artykuł  IV

(Artykuł 21 zmieniony)

Wydatki Związku.

Składki krajów członkowskich

1. Każdy Kongres ustala maksymalną wysokość, jaką mogą osiągnąć:
a) roczne wydatki Związku,
b) wydatki związane z odbyciem następnego Kongresu.
2. Maksymalna wysokość wydatków, o której mowa w ustępie 1, może być przekroczona, jeżeli wymagają tego okoliczności, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich postanowień Regulaminu generalnego.
3. Wydatki Związku, włącznie z ewentualnymi wydatkami przewidzianymi w ustępie 2, są pokrywane wspólnie przez kraje członkowskie Związku. W tym celu kraj członkowski wybiera klasę składek, do której chciałby być zaliczony. Klasy składek są określone w Regulaminie generalnym.
4. W przypadku przystąpienia lub przyjęcia do Związku na podstawie artykułu 11 zainteresowany kraj swobodnie wybiera klasę składek, do której pragnie być zaliczony ze względu na rozłożenie wydatków Związku.
Artykuł  V

(Artykuł 22 zmieniony)

Akty Związku

1. Konstytucja jest podstawowym aktem Związku. Zawiera ona przepisy zasadnicze Związku.
2. Regulamin generalnym zawiera postanowienia zapewniające stosowanie Konstytucji i funkcjonowanie Związku. Obowiązuje on wszystkie kraje członkowskie.
3. Światowa Konwencja Pocztowa i jej Regulamin wykonawczy zawierają wspólne przepisy mające zastosowanie do międzynarodowej służby pocztowej oraz postanowienia dotyczące służb przesyłek listowych. Te akty obowiązują wszystkie kraje członkowskie.
4. Porozumienia Związku i ich regulaminy wykonawcze regulują między krajami członkowskimi, które są ich stronami, służby inne niż służby przesyłek listowych. Obowiązują one tylko te kraje.
5. Regulaminy wykonawcze, określające środki, których stosowanie jest konieczne do wykonania Konwencji i porozumień, są uchwalane przez Radę Wykonawczą, zgodnie z decyzjami Kongresu.
6. Ewentualne protokoły końcowe, załączone do aktów Związku wymienionych w ustępach 3, 4 i 5, zawierają zastrzeżenia do tych aktów.
Artykuł  VI

(Artykuł 23 zmieniony)

Stosowanie aktów Związku do terytoriów, których stosunki międzynarodowe zapewnia kraj członkowski

1. Każdy kraj może oświadczyć w każdym czasie, że przyjęcie przez niego aktów Związku dotyczy wszystkich terytoriów, których stosunki międzynarodowe on zapewnia, lub tylko niektórych z nich.
2. Oświadczenie przewidziane w ustępie 1 powinno być skierowane do Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego.
3. Każdy kraj członkowski może w każdym czasie skierować do Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego notyfikację o wypowiedzeniu stosowania aktów Związku, do których złożył oświadczenie przewidziane w ustępie 1. Notyfikacja ta nabiera mocy prawnej po upływie jednego roku od daty jej przyjęcia przez Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego.
4. Oświadczenia i notyfikacje przewidziane w ustępach 1 i 3 są przekazywane krajom członkowskim przez Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego.
5. Ustępy 1 do 4 nie mają zastosowania do terytoriów posiadających status członka Związku i których stosunki międzynarodowe zapewnia kraj członkowski.
Artykuł  VII

(Artykuł 25 zmieniony)

Podpisanie, uwierzytelnienie, ratyfikacja i inne sposoby zatwierdzania aktów Związku

1. Akty Związku przyjęte przez Kongres są podpisywane przez pełnomocników krajów członkowskich.
2. Regulaminy wykonawcze są uwierzytelniane przez Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego Rady Wykonawczej.
3. Konstytucja podlega ratyfikacji przez kraje-sygnatariuszy możliwie jak najszybciej.
4. Zatwierdzenie aktów Związku innych niż Konstytucja następuje według postanowień konstytucyjnych poszczególnych krajów-sygnatariuszy.
5. Jeżeli dany kraj nie ratyfikuje Konstytucji lub nie zatwierdzi innych aktów podpisanych przez siebie, Konstytucja i inne akty Związku zachowują, pomimo to, ważność dla krajów, które je ratyfikowały lub zatwierdziły.
Artykuł  VIII

(Artykuł 26 zmieniony)

Notyfikacja ratyfikacji i innych sposobów zatwierdzania aktów Związku

Dokumenty ratyfikacyjne Konstytucji, protokołów dodatkowych do niej i ewentualne dokumenty zatwierdzenia innych aktów Związku powinny być złożone, w możliwie najkrótszym czasie, Dyrektorowi Generalnemu Biura Międzynarodowego, który notyfikuje ich złożenie rządom krajów członkowskich.

Artykuł  IX

Notyfikacja przystąpienia do protokołów dodatkowych do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego

Z chwilą nabrania mocy prawnej przez akty Kongresu w Waszyngtonie z 1989 r., dokumenty potwierdzające przystąpienie do Protokołu dodatkowego z Tokio z 1969 r., do Drugiego protokołu dodatkowego z Lozanny z 1974 r. i do Trzeciego protokołu dodatkowego z Hamburga z 1984 r. powinny być przekazane Dyrektorowi Generalnemu Biura Międzynarodowego. Ten zaś dokonuje notyfikacji powyższego rządom krajów członkowskich.

Artykuł  X

Przystąpienie do protokołu dodatkowego i do innych aktów Związku

1. Kraje członkowskie, które nie podpisały niniejszego protokołu, mogą do niego przystąpić w każdym czasie.
2. Kraje członkowskie, które są stronami aktów zmienionych przez Kongres, ale ich uprzednio nie podpisały, powinny do nich przystąpić w możliwie najkrótszym czasie.
3. Dokumenty przystąpienia, odnoszące się do przypadków wymienionych w ustępach 1 i 2, powinny być przekazane Dyrektorowi Generalnemu Biura Międzynarodowego. Ten zaś dokonuje notyfikacji powyższego rządom krajów członkowskich.
Artykuł  XI

Wejście w życie i okres obowiązywania protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego

Niniejszy protokół dodatkowy wejdzie w życie dnia 1 stycznia 1991 r. i pozostanie w mocy przez czas nieokreślony.

Na dowód czego pełnomocnicy rządów krajów członkowskich sporządzili niniejszy protokół dodatkowy, który ma tę samą moc i to samo znaczenie, jak gdyby jego postanowienia były zamieszczone w samym tekście Konstytucji, i podpisali go w jednym egzemplarzu, który został złożony u Dyrektora Generalnego Biura Międzynarodowego. Jeden odpis protokołu będzie dostarczony każdej stronie przez rząd kraju, w którym odbył się Kongres.

Sporządzono w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r.

Po zapoznaniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
- będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 7 września 1994 r.