Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.7.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1919 r.

DEKRET
w sprawie częściowego poboru.

W celu bezzwłocznego powiększenia siły zbrojnej dla obrony granic Polskiej Republiki Ludowej zarządzam obowiązkowy częściowy pobór regularny rocznika 1898, który winien być przeprowadzony na zasadzie tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 27 października 1918 r. i w myśl tymczasowej instrukcji dla władz poborowych, zatwierdzonej przez Ministerstwo Spraw Wojskowych i ogłoszonej jako dodatek do № 14 Dziennika Rozkazów Wojskowych.
Czas służby wojskowej powołanych wyznaczam na rok, pozostawiając Sejmowi Ustawodawczemu definitywne określenie normalnej służby w szeregach.

Wykonanie niniejszego dekretu i ustalenie kolejności, w jakiej pobór w poszczególnych powiatach będzie przeprowadzony, poruczam Ministerstwu Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

Dan w Warszawie, dnia 15 stycznia 1919 r.