Częściowe zwalnianie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.21.135

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 maja 1965 r.
w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Na podstawie art. 112 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
1.
Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych częściowo, jeżeli stosownie do art. 113 Kodeksu postępowania cywilnego strona jest w stanie ponieść tylko część kosztów sądowych.
2.
Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych może polegać na zwolnieniu od poniesienia bądź ułamkowej części kosztów sądowych, bądź określonej ich sumy, bądź też niektórych tylko opłat sądowych lub wydatków.
1.
Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych częściowo również w wypadku, gdy powództwo jest oczywiście bezzasadne tylko co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie.
2.
W wypadku takim zwolnienie od kosztów sądowych dotyczy jedynie roszczeń lub ich części, które nie są oczywiście bezzasadne. Roszczenia te lub ich części sąd oznaczy w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.
Jeżeli strona po częściowym zwolnieniu jej od kosztów sądowych dochodzi roszczeń lub ich części, co do których sąd odmówił zwolnienia ze względu na ich oczywistą bezzasadność, obowiązana jest uiścić opłaty sądowe oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jak gdyby roszczenia te lub ich części były dochodzone oddzielnie.
Przepisy §§ 2 i 3 stosuje się odpowiednio w wypadku oczywistej bezzasadności obrony.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1947 r. o częściowym przyznawaniu prawa ubogich (Dz. U. Nr 49, poz. 253).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.