Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 18 lutego 1922 r.
o częściowem podwyższeniu opłat telefonicznych.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu, (Dz. P. P. P. № 44, poz. 310), zarządza się co następuje:
§  1. Opłaty wymienione w dziale III rozdziale B. "Opłaty zaprzyłączenie i przeniesienie aparatów" rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych (Dz. U. R. P, № 72, poz. 499), podwyższa się w sposób następujący:

w § 6 p. a. opłata ma wynosić zamiast 3.000 mk.- 3.750 mk.

w § 6 p. b. opłata ma wynosić zamiast 4.000 mk.- 5.000 mk.

w § 6 p. c. opłata ma wynosić zamiast 2.000 mk.- 2.500 mk.

w § 7 p. a. opłata ma wynosić zamiast 2.000 mk.- 2.500 mk.

w § 7 p. b. opłata ma wynosić zamiast 3.000 mk.- 3.750 mk.

w § 7 p. c. opłata ma wynosić zamiast 4.000 mk.- 5.000 mk.

w § 7 p. d. opłata ma wynosić zamiast 2.000 mk.- 2.500 mk.

w § 9 p. a. opłata ma wynosić zamiast 2.000 mk.- 2.500 mk.

w § 9 p. b. opłata ma wynosić zamiast 3.000 mk.- 3.750 mk.

w § 9 p. c. opłata ma wynosić zamiast 4.000 mk.- 5.000 mk.

w § 9 p. d. opłata ma wynosić zamiast 4.000 mk.- 5.000 mk.

w § 9 p. d. opłata ma wynosić zamiast 3.000 mk.- 3.750 mk.

w § 9 p. d. opłata ma wynosić zamiast 4.000 mk.- 5.000 mk.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1922 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem b. dzielnicy pruskiej.