Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 18 marca 1922 r.
o częściowem podwyższeniu opłat pocztowych.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44, poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Podwyższa się opłaty w dziale I "Taryfa Pocztowa, rozdział A Wewnętrzna taryfa pocztowa", wymienione w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych (Dz. U. R. P. № 72, poz. 499) a mianowicie:

W poz. 11 Paczki:

dowagi1kg.opłatawynosićma50mk.
""5""""200"
""10""""400"
""15""""600"
Za każde dalsze 5 kg.200"

W ustępie "Należytości przy odbiorze":

Za skrytki lub przegródki (zastrzeżenie odbierania na poczcie) miesięcznie:

a) dla przesyłek listowych i gazet zamiast 200 mk. 400 mk.
b) dla przesyłek listowych pod a) i listów wartościowych oraz przekazów

zamiast 500 1.500 "

c) dla paczek wyłącznie zamiast 1.000 2.500 "

W ustępie "Inne opłaty":

Należytość za wniesioną reklamacją od każdej przesyłki zamiast 20 mk. 25 mk.

Zmiana adresu lub zarządzenie zwrotu przesyłki zamiast 30 mk 50 "

Duplikat, poświadczenia nadania zamiast 20 mk. 25 "

Zniesienie lub zmniejszenie pobrania zamiast 20 mk. 50 "

Zawiadomienie o wydaniu paczki niedoręczalnej innemu adresatowi według zarządzenia nadawcy zamiast 10 mk. 25 "

Należytość za pośrednictwo przy cleniu:

a) przesyłek listowych zamiast 5 mk. 10 "
b) paczek zamiast 10 mk. 25 "

Za wyładowanie z okrętów i przewiezienie do składów pocztowych paczek amerykańskich w Gdańsku zamiast 50 mk. 100 "

Za zastrzeżenie osobistej interwencji przy cieniu, miesiącznic. 200 "

Upoważnienie wypłaty w razie zgubienia przekazu przez odbiorcę zamiast 20 mk. 25 "

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek (niezależnie od opłaty skarbowej) zamiast 25 mk. 50 "

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 kwietnia 1922 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.