Częściowe otwarcie ruchu na międzymiastowej kolei elektrycznej Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.8.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 14 stycznia 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o częściowem otwarciu ruchu na międzymiastowej kolei elektrycznej Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa.

Na mocy art. 4 punkt 7 i 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
Na będącej w budowie normalnotorowej międzymiastowej kolei elektrycznej Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa długości 14,2 km., stanowiącej własność Spółki Akcynej pod nazwą "Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem, Spółka Akcyjna" przewóz osób, psów i bagażu ręcznego odbywa się trakcją elektryczną na warunkach następujących:

1. Przewóz osób, psów i bagażu ręcznego odbywa się pociągami, kursującemi bądź regularnie według rozkładu jazdy, bądź w miarę potrzeby.

2. Osoby, które nie przestrzegają przepisanego porządku lub nie chcą się stosować do obowiązujących przepisów, osoby nietrzeźwe lub obrażające swem postępowaniem przyzwoitość publiczną, nie mogą być przyjęte do pociągu. Osoby, które z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn (np. brudu, niechlujstwa i t. p.) mogą być przykre dla towarzyszów podróży, należy usunąć z pociągu.

Opłatę za bilet i przewóz bagażu ręcznego w wypadkach powyższych zwraca się po potrąceniu należności za przestrzeń przebytą.

Wzbronione jest hałaśliwe zachowanie się w wagonie, stawanie lub kładzenie się na ławkach wagonowych.

3. Sprzedaż biletów na przejazd jednorazowy dokonywa się przez konduktorów w wagonach.

Podróżny powinien trzymać w pogotowiu kwotę, należną za przejazd i wykupić bilet niezwłocznie po wejściu do wagonu.

Konduktorzy nie są obowiązani do przyjmowania kwot, wymagających wydawania reszty.

4. Opłaty za przejazd oblicza się strefami; w tym cela kolej elektryczna podzielona zostaje na 12 stref, wyszczególnionych w rozkładach jazdy.

Ceny biletów normalnych na przejazd jednorazowy wynoszą:

Na przejazd

stref w ilości

Cena biletu groszy
1-ejlub 2-ch25
3-chlub 4-ch40
5-ciulub 6-ciu55
7-miulub 8-miu70
9-ciulub 10-ciu90
11-ulub 12-u100

Dzieci do ukończonych lat czterech, dla których nie zażądano oddzielnego miejsca, przewozi się bezpłatnie.

Dzieci od ukończonych lat 4-ch do ukończonych lat 10-ciu przewozi się za połowę, opłat powyższych z zaokrągleniem w danym razie przypadającej do pobrania opłaty wzwyż do liczby podzielnej przez 5.

Za takąż opłatą przewozi się dzieci młodsze, dla których zażądano osobnych miejsc.

5. Sprzedaż imiennych biletów abonamentowych miesięcznych normalnych i ulgowych, oraz tygodniowych robotniczych odbywa się w Dyrekcji kolei elektrycznej.

Bilet miesięczny z fotografią uprawnia posiadacza do dowolnej ilości przejazdów w ciągu miesiąca kalendarzowego, bilet zaś tygodniowy do przejazdu codziennie jednorazowo tam i zpowrotem w ciągu tygodnia od poniedziałku do niedzieli wiecznie, w relacjach, wymienionych w bilecie, i nie może być odstąpiony osobie innej.

Bilety miesięczne normalne i ulgowe oraz tygodniowe robotnicze wydawane będą w relacjach przez Dyrekcję kolei elektrycznej ustalonych za opłatą, wynoszącą v: stosunku miesięcznym od 14 do 60 krotną cenę biletu odnośnego normalnego na przejazd jednorazowy (punkt 4).

Relacje i ceny biletów powyższych podaje Dyrekcja kolei elektrycznej do wiadomości publicznej przez wywieszenie ogłoszeń na przystankach.

Uczniowie (uczennice) niższych i średnich zakładów naukowych korzystają z ulgowych biletów miesięcznych na podstawie matrykuł, poświadczonych przez Dyrekcję kolei elektrycznej, a robotnicy z biletów tygodniowych na podstawie umyślnych zaświadczeń, potwierdzonych przez Dyrekcję kolei elektrycznej.

6. Podróżny obowiązany jest okazywać posiadany bilet, nieuszkodzony i niezwinięty, na każde żądanie konduktora lub kontrolera.

Podróżny, który nie może okazać ważnego na przejazd biletu, powinien wykupić 4 bilety normalne za strefy przebyte, jeśli zaś nie można odrazu i z całą pewnością ustalić stacji wyjazdu - bilety za wszystkie strefy, które przebył pociąg.

Podróżny, który odmawia uiszczenia bezzwłocznie powyższej opłaty, może być usunięty z pociągu oraz pociągnięty do odpowiedzialności sądowej.

7. Podróżnym nie wolno podczas biegu wsiadać do wagonów, jak również wyskakiwać z wagonów oraz stać na stopniach lub buforach wagonowych.

8. Wszelkie straty, powstałe skutkiem uszkodzenia albo zanieczyszczenia wagonu lub inwentarza kolejowego przez podróżnych, powinny być przez nich pokryte. Kolej ma prawo wymagać bezzwłocznej zapłaty lub zabezpieczenia należności.

Odszkodowanie oblicza się na zasadzie ustalonego przez Dyrekcję kolei elektrycznej cennika.

9. Psy w kagańcach i na smyczy mogą być przewożone jedynie na przednim pomoście doczepnych wagonów za normalną opłatą za przejazd osób (p. 4).

10. Podróżnym wolno zabierać ze sobą do wagonów bez opłaty tylko mały ręczny bagaż o wymiarach, nie przekraczających 20 X 40 X 60 cm.; w razie przewozu bagażu ręcznego większych rozmiarów, nie przekraczających jednak 50 X 50 X 100 cm., bagaż powinien być umieszczony na przednim pomoście wagonu, przyczem za przewóz każdej sztuki takiego bagażu pobiera się opłatę w wysokości ceny biletu normalnego za przejazd (p. 4).

Nadzór nad ręcznym bagażem należy do podróżnego; kolej odpowiada za bagaż tylko wówczas, gdy szkoda powstała z jej winy.

11. Zabrania się podróżnym przewozić w wagonach broń nabitą oraz materjały wybuchowe, łatwo palne, żrące, cuchnące i t. p.

Podróżni nie stosujący się do tego przepisu, odpowiadają za każdą szkodę, wynikłą z tego powodu, nadto zaś podlegają karom policyjnym lub sądowym na zasadach ogólnych.

Osoby, wykonywające służbę publiczną, jako też straż i myśliwi, podróżujący z bronią, mają prawo przewozić z sobą amunicję do broni ręcznej.

12. Wszelkie reklamacje i zażalenia należy kierować do Dyrekcji kolei elektrycznej.

Odcinek Sosnowiec-Będzin pomienionej kolei elektrycznej otwarty zostaje do użytku publicznego z dniem 15 stycznia 1928 r. O terminie otwarcia pozostałych odcinków kolei elektrycznej Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa do użytku publicznego nastąpi oddzielne ogłoszenie.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.