§ 1. - Częściowa zmiana zagranicznej taryfy telegraficznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.9.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1926 r.
§  1.
W załączniku B do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i telegraficznej (Dz. U. R. P. № 26, poz. 188), w części II - Obrót z zagranicą - Taryfy Telegraficznej wprowadza się następujące zmiany:
1)
zdanie:

"Rumunja:*) opłata od wyrazu telegramu zwykłego jak w ruchu wewnętrznym";

otrzymuje brzmienie następujące:

"Rumunja:*) opłata od wyrazu telegramu zwykłego wynosi 10 cent.";

2)
zdanie: "stawki podane w centymach złotych pobiera się w tej samej wysokości w groszach* skreśla się;
3)
ustęp: "Stawki do innych krajów: patrz "Zagraniczna taryfa telegraficzna. Dodatek do D. U. M P. i T. № 26 z r. 1922";

otrzymuje brzmienie:

"Opłaty od wyrazu telegramu do innych krajów oparte na postanowieniach umów międzynarodowych i odnośnego międzynarodowego regulaminu telegraficznego, zawarte są w "Zagranicznej taryfie telegraficznej" (wydawn. Gen. Dyr. Poczt i Tel.) i wyrażone we frankach i centymach złotych".

4)
dodaje się końcowy ustęp:

"Powyższe opłaty przelicza się na złote polskie według obowiązującej każdocześnie równowartości złotego polskiego do franka złotego".