Art. 1. - Częściowa zmiana ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.17.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1945 r.
Art.  1.

W art. 13 ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 22), zmienionej ustawą z dnia 31 grudnia 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 98), wprowadza się zmiany następujące:

1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Krajowa Rada Narodowa wybiera Prezydium złożone z 5 do 7 osób; w skład Prezydium wchodzą: Prezydent, jego 2 zastępcy, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego oraz członkowie".

2)
dodaje się nowy § 3 o brzmieniu:

"Członkowie Prezydium Krajowej Rady Narodowej nie mogą jednocześnie zajmować stanowisk w administracji państwowej lub samorządowej".