Częściowa zmiana taryfy telefonicznej. - Dz.U.1933.80.572 - OpenLEX

Częściowa zmiana taryfy telefonicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.80.572

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW,
z dnia 22 września 1933 r.
w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 481), zarządza. co następuje:
W taryfie telefonicznej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 317), częściowo uzupełnionej rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 lipca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 422), wprowadza się następujące zmiany:

W § 8 ustęp b) otrzymuje następujące brzmienie:

"b) Opłaty abonamentowe dla sieci automatycznych posiadających liczniki.

Abonenci sieci miejscowej okręgu Gdyni oraz abonenci sieci miejscowych w Częstochowie i Cieszynie opłacają:

I. Stałą opłatę abonamentową miesięcznie, zależnie od rodzaju posiadanego aparatu, a mianowicie:

Wyszczególnienie aparatówAparat główny (linja główna)Aparat dodatkowyAparat główny szeregowyAparat dodatkowy szeregowy
konserwowany przez Zarząd P. i T.konserwowany przez abonentakonserwowany przez Zarząd P. i T.konserwowany przez abonenta
PozycjaSiecimiesięczny kontyngent i rozmów603020 zł603020
1Okręg Gdynia) opłata
i podstawowa842.50864.50
Częstochowab) opłata za
obowiązkowy
kontyngent
rozmów4.802.401.604.802.401.60
Razem12.806.404.1012.808.406.10
2Cieszyna) opłata
podstawowa52.501.5053.752.75
b) opłata za
obowiązkowy
kontyngent
rozmów4.802.401.604.802.401.60
Razem9.804.903.109.806.154.35

II. Opłatę zmienną zależnie od ilości przeprowadzonych w ciągu miesiąca rozmów miejscowych ponad ustalony kontyngent.

Opłata za każdą rozmowę miejscową ponad ustalony kontyngent, bez ograniczenia czasu trwania rozmowy, wynosi 0,08 zł.

Ilość rozmów obliczana jest miesięcznie na podstawie wskazań liczników. Od ilości rozmów wykazanych przez licznik potrąca się na korzyść abonenta rabat w wysokości 5%.

Jeżeli abonent posiada kilka połączeń (linij) głównych wprowadzonych do jednej i tej samej centralki lub do jednego urządzenia szeregowego, to opłatę zmienną oblicza się za ogólną ilość rozmów przeprowadzonych łącznie na wszystkich połączeniach głównych, przyczem za kontyngent przyjmuje się sumę kontyngentów przypadających łącznie na wszystkie połączenia główne i wszystkie aparaty dodatkowe załączone do centralki lub wszystkie aparaty dodatkowe szeregowe.

Sieć miejscową okręgu Gdyni tworzą centrale automatyczne: Gdynia, Chylonja, Oksywie i Orłowo Morskie.

Opłaty wstępne od abonentów przyłączonych do każdej z central automatycznych, tworzących sieć miejscową okręgu Gdyni, pobiera się na ogólnych zasadach według grupy, do której dana centrala została zaszeregowana na podstawie rzeczywistej ilości stacyj abonentowych załączonych do tej centrali, przyczem miejscowość Oksywie z terenami położonemi w promieniu 1,5 km od punktu węzłowego, w którym zbiegają się przewody abonentów Oksywia, zalicza się do pierwszej strefy".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1933 r.