Częściowa zmiana taryfy pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.49.416

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 27 kwietnia 1931 r.
w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje:
W taryfie pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181), wprowadza się następujące zmiany:
a)
w rozdziale "Należytości dodatkowe" pozycja 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4) Za nadanie przesyłki za pobraniem, kartki zleceniowej lub zlecenia cukrowniczego 50 gr.";

b)
w tymże rozdziale "Należytości dodatkowe" w pozycji 33 skreśla się punkt b).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.