Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.60.381

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 21 czerwca 1921 r.
w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 8 czerwca 1920 r. o organizacji Zarządu rzek żeglownych. *

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz. Pr. № 39 poz. 283) zarządzam w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej co następuje:
§  1. Art. 2 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 8 czerwca 1920 r. (Dz. Ust. № 50 poz. 308) uzupełnia się przez dodanie po punkcie 2 punktu 3 następującej treści:

"3) Zarząd i konserwacja istniejących już obwałowań na rzekach, wymienionych w art. 3 niniejszego rozporządzenia - względnie nadzór, o ile zarząd i konserwacje wykonują istniejące już spółki wodne i związki wałowe; projektowanie i budowa nowych wałów w dolinach tych rzek względnie zatwierdzanie projektów i nadzór, o ile roboty te wykonywać będą. spółki wodne i związki wałowe.

Roboty meijoracyjne w dolinie rzek obwałowanych tudzież konserwacja i zarząd wykonanych już budowli meljoracyjnych pozostaje nadal w zarządzie Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych przy współdziałaniu odnośnych spółek wodnych i związków wałowych".

§  2. Art. 3 i 4 wymienionego w § i rozporządzenia otrzymują następujące brzmienie:

"Art. 3. Działalność Generalnej Dyrekcji regulacji rzek żeglownych obejmuje następujące przestrzenie rzek:

a) Wisłę od zbiegu Małej Wisły i Przemszy w całej długości znajdującej się w administracji Państwa Polskiego;

b) dopływy Wisły:

1) Przemszę od zbiegu Białej i Czarnej Przemszy pod Niwką do jej ujścia do Wisły;

2) Dunajec od mostu drogowego w Zgłobicach do ujścia do Wisły;

3) Nidę od połączenia z Czarną Nidą do jej ujścia do Wisły;

4) San od ujścia Wiaru do ujścia do Wisły;

5) Wieprz od ujścia Bystrzycy do ujścia do Wisły;

6) Pilicę od połączenia z Wolborką pod Tomaszowem do jej ujścia do Wisły;

7) Bug od ujścia Raty do połączenia z Narwią i Bug-Narew do jego ujścia do Wisły;

8) Narew do ujścia Supraśli do połączenia z Bugiem;

9) Biebrzę od połączenia z kanałem Augustowskim do ujścia do Narwi;

c) następujące rzeki na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego:

1) Muchawiec od jego ujścia do Bugu do połączenia z kanałem Królewskim;

2) Pinę od śluzy końcowej na kanale Królewskim w Pińsku aż do ujścia do Jasiołdy;

3) Jasiołdę od jej ujścia do Prypeci aż do połączenia z kanałem Ogińskiego;

4) Prypeć od ujścia rzeki turyi aż do granicy Państwa przy ujściu Słuczy;

5) dolny bieg Stochodu od ujścia rzeki Hrywki do ujścia do Prypeci;

6) dolny bieg Styru od mostu kolei żelaznej z Kowla do Sarn aż do jego ujścia do Prypeci;

7) dolny bieg Horynia od mostu kolei żelaznej pod Rudnią do jego ujścia do Prypeci;

8) Szczarę od połączenia z kanałem Ogińskiego do ujścia do Niemna;

9) Miemen od ujścia Szczary aż do granicy Państwa z Litwą;

d) kanały żeglowne:

1) Augustowski od śluzy w Dębowem na połączeniu z Biebrzą wraz ze skanalizowaną częścią Czarnej Hańczy i kanałem od tej rzeki do Niemna pod Niemnowem;

2) Królewski między Muchawcem a Piną pod Phiskiem;

3) Ogińskiego między Jasiołdą a Szczarą".

Rzeki wymienione w punktach 2), 3) i 4) uchylonego artykułu 3 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z 8 czerwca 1920 r. (Dz. Ust. № 50 poz. 308) a mianowicie: Dunajec powyżej Zgłobic, Wisłoka, tudzież San powyżej Wiaru przechodzą pod zarząd właściwych Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych.

"Art. 4. Otrzymanie drogi żeglownej, opracowywanie szczegółowych projektów uregulowania rzek wymienionych w § 3 niniejszego rozporządzenia, tudzież ich ewentualnego systematycznego obwałowania, wykonanie odnośnych robót i konserwacja wykonanych już budowli regulacyjnych i obwałowań, oraz inspekcję żeglugi i spławu na tych rzekach i kanałach żeglownych, wreszcie służbę hydrograficzną i w ogólności całą administrację wodną obejmują cztery dyrekcje okręgowe regulacji rzek żeglownych a mianowicie:

1) dyrekcja okręgu regulacji rzek żeglownych w Krakowie obejmuje górny odcinek Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Kamiennej, następnie Przemszę, Dunajec, San i Nidę na odcinkach podanych w § 3 lit b, poz. 1, 2, 3 i 4 niniejszego, rozporządzenia;

2) dyrekcja okręgu regulacji rzek żeglownych w Warszawie obejmuje środkowy odcinek Wisły do ujścia Skrwy północnej, tudzież Wieprz i Pilicę w granicach określonych w § 3 lit. b poz. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia, wreszcie Bug Narew od połączenia się Bugu z Narwią, aż do ujścia do Wisły;

3) dyrekcja okręgu regulacji rzek żeglownych w Toruniu obejmuje dolny odcinek Wisły od ujścia Skrwy północnej;

4) dyrekcja dróg wodnych w Brześciu nad Bugiem obejmuje Bug, Narew, Biebrzę w granicach określonych w § 3 lit. b poz. 7, 8 i 9, dalej rzeki określone w § 3 lit. c poz. 1 do 9, wreszcie kanały żeglowne określone w § 3 lit. d poz. 1 - 3 niniejszego rozporządzenia".

§  3. Aż do dalszego zarządzenia będą czynne następujące zarządy rzek:
1) W okręgu Dyrekcji Krakowskiej:
a) zarząd Wisły w Krakowie, który obejmie odcinek Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Raby, tudzież Przemszę;
b) zarząd Wisły w Szczucinie, który obejmie odcinek Wisły od ujścia Raby do ujścia Wisłoki, Dunajec dolny od Zgłobic do ujścia i Nidę,'
c) zarząd Wisły w Sandomierzu, który obejmie odcinek Wisły od ujścia Wisłoki do ujścia Kamiennej i dolny odcinek Sanu od ujścia Bukowy do ujścia do Wisły;
d) zarząd Sanu w Jarosławiu, który obejmie odcinek Sanu od ujścia Wiaru do ujścia Bukowej.
2) W okręgu Dyrekcji Warszawskiej:
a) zarząd Wisły w Puławach, który obejmie odcinek Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy, Wieprz od ujścia Bystrzycy do ujścia do Wisły i Pilice, od ujścia Wolborki pod Tomaszowem do ujścia do Wisły;
b) zarząd Wisły w Warszawie, który obejmie odcinek Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bug - Narwi i Bug - Narew od ujścia w górę, aż do połączenia się Bugu z Narwią.
c) zarząd Wisły w Płocku, który obejmie odcinek Wisły od ujścia Bug-Narwi do ujścia Skrwy północnej.
3) W okręgu Dyrekcji Toruńskiej: ilość zarządów ustaloną będzie w porozumieniu z Ministerstwem b. Dzielnicy Pruskiej.
4) W okręgu Dyrekcji dróg' wodnych w Brześciu n/B.
a) zarząd Narwi w Pułtusku, który .obejmie odcinek Narwi od ujścia Supraśli do połączenia Narwi z Bugiem;
b) zarząd kanału Augustowskiego w Augustowie, który obejmie wymieniony kanał od śluzy w Dębowie aż do śluzy w Niemnowie nad Niemnem, oraz Biebrzę od śluzy w Dębowie do ujścia do Narwi;
c) zarząd Bugu w Wyszkowie, który obejmie odcinek Bugu od ujścia Muchawca pod Brześciem n/B.
d) zarząd Bugu w Dorohujsku, który obejmie Bug od ujścia Muchawca do ujścia Raty;
e) zarząd dróg Wodnych w Brześciu n/B., który obejmie resztę rzek i kanałów, do terytorialnego zakresu działania Dyrekcji dróg wodnych w Brześciu należących, aż do czasu zorganizowania zarządów w Pińsku, Grodnie i Dziśnie.
§  4. Wobec uwidocznionego w § 3 podziału rzek ulegną likwidacji: Dyrekcja 11 okręgu regulacji rzek żeglownych w Warszawie, tudzież dotychczasowe kierownictwa, oraz zarządy rzek w Tarnobrzegu, Tarnowie, Nisku i w Przemyślu.
§  5. Termin przejęcia poszczególnych agend oraz termin likwidacji poszczególnych urzędów wymienionych w § 4 oznaczy generalna dyrekcja w porozumieniu z dyrekcjami okręgowemi robót publicznych a co do zakresu działania Dyrekcji okręgowej w Toruniu w porozumieniu z Ministerstwem b. Dzielnicy Pruskiej.

Ostateczny termin przeprowadzenia reorganizacji będącej przedmiotem niniejszego rozporządzenia ustala się na dzień 31 grudnia 1921 r.

§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 29 września 1922 r. sprzeczne z rozporządzeniem z dnia 15 września 1922 r. o przeniesieniu dyrekcji dróg wodnych w Brześciu n/Bugiem do Wilna i przydzielenie jej zarzędu rzeki Wilji i jej spławnych dopływów położonych na obszarze Ziemi Wileńskiej (Dz.U.22.82.734) postanowienia tracą swą moc, zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia.