Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 5 marca. 1921 r.
w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 21 lutego 1919 r. o postępowaniu karno administracyjnem (Monitor Polski № 46 za 1913 rok).

Na zasadzie art. 4 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 154) zarządzam co następuje:
§  1. Ustęp trzeci art. 17 rozporządzenia z dnia 21 lutego 1919 roku o postępowaniu karno administracyjnem (Monitor Polski № 46 z 1919 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"w wypadku stwierdzonej w drodze właściwej niezamożności zasądzonego, grzywna ulega zamianie na areszt, przyczem wysokości grzywny odpowiada taki czas aresztu, jaki wynika ze stosunku pomiędzy najwyższemi wymiarami kary pieniężnej i aresztu, przewidzianemu w odnośnej ustawie".

§  2. Sprawy, w których przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia nie zapadło orzeczenie w pierwszej instancji, podlegają mocy powyższego przepisu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.