Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.50.311

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 maja 1921 r.
w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych, na obszarze b. zaboru rosyjskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 43, poz. 262).

Na zasadzie art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. z 1920 r. № 51, poz. 314) zarządzam co następuje:
Ustępy 7 i 8 rozporządzenia z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych na obszarze b. zaboru rosyjskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym (Dz. Ust. № 43, poz. 262), otrzymują brzmienie następujące:

"Zezwolenia na odprawę towarów, poza placem urzędowym, w siedzibie urzędu dla instytucji rządowych i zakładów dobroczynnych oraz w tych wypadkach, kiedy z powodu wielkich rozmiarów towarów jest niemożliwe przeprowadzenie rewizji w urzędzie celnym, jak również na odprawę, w urzędzie, lecz w czasie pozaurzędowym, mogą udzielać kierownicy urzędów celnych na własną odpowiedzialność i tylko w razie istotnej potrzeby. Za prawidłowy bieg służby w godzinach pozaurzędowych są osobiście odpowiedzialni kierownicy urzędów celnych.

Na dokonanie odprawy towarów, poza placem urzędowym, w siedzibie urzędu we wszystkich innych wypadkach, z wyjątkiem wyżej wyszczególnionych, oraz na dokonanie odprawy towarów, poza siedzibą urzędu, wymagane jest pozwolenie władzy celnej II instancji".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życia z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.