Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.779

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 grudnia 1921 r.
o częściowej zmianie rozporządzenia z dn. 10 maja 1920 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.

Na zasadzie art. 15 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
§  1. Ustęp 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 10 maja 1920 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych (Dz. U. R. P. № 43, poz. 262) otrzymuje następujące brzmienie:

"Strony, w których interesie i na których prośbę urząd celny dokonuje odprawy towarów poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym, obowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 25 mk. za godzinę, licząc część godziny za całą, na rzecz każdego z urzędników celnych, dokonujących odprawy, w połowie zaś tej kwoty na rzecz każdego z zatrudnionych przy odprawie pomocniczych funkcjonarjuszów celnych, z tem jednak ograniczeniem, iż oplata za czynności uskutecznione w jednym dniu nie może przewyższać kwoty 75 mk. na osobę jednego urzędnika, względnie 35 mk. 50 fen. na osobę jednego pomocniczego funkcjonarjusza celnego.

Na czas pobierania przez funkcjonarjuszów państwowych dodatku drożyźnianego ustanawia się uzupełnienie powyższych opłat w wymiarze ustalonym dla uzupełnienia djet normalnych".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dn. 24 lutego 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów celnych, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym (Dz. U. R. P. № 27, poz. 158).