Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.463

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 lipca 1921 r.
o częściowej zmianie rozporządzenia w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz. Ust. Rz. P. 1920 r. № 19, poz. 100).

Na zasadzie art. 8 dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz. Pr. № 3, poz. 88) zarządzam co następuje:
§  1. W art. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz. Ust. Rz. P. 1920 r., № 19, poz. 100) skreśla się słowa "na terytorjum b. zaboru rosyjskiego". Artykuł ten otrzymuje następujące brzmienie: "Na zasadzie art. 6 dekretu o stowarzyszeniach przekazuję wojewodom rejestrację stowarzyszeń i związków, podlegających przepisom tymczasowym o stowarzyszeniach i związkach (Dz. Urz. M. S. W. 1919 r., № 4, poz. 40 i 41), których siedziba znajduje się na obszarze województwa. Stowarzyszenia i Związki, których siedziba znajduje się w Warszawie, w dalszym ciągu rejestrować się będą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.