Częściowa zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.14.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1944 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA RESORTU ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH WYDANE W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM RESORTU GOSPODARKI NARODOWEJ I FINANSÓW
z dnia 6 grudnia 1944 r.
o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych.

Na podstawie art. 15 i 17 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 364 z 1934 r.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 290) wprowadza się zmiany następujące:
(1)
w § 1 cz. (1) pkt 1) po wyrazach "z pomiarem starego stanu posiadania" zamiast liczby "23 zł." wstawia się liczbę "50 zł.", po wyrazach "bez tego pomiaru" zamiast liczby "17 zł." wstawia się "34 zł.,"

w cz. (2) pkt 1) po wyrazach "z pomiarem starego stanu posiadania" zamiast liczby "8 zł." wstawia się liczbę "16 zł.", po wyrazach "bez tego pomiaru" zamiast liczby "6 zł." wstawia się liczbę "12 zł."

(2)
w § 10, pkt 1) po wyrazach "(Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 74)" zamiast liczby "12 zł" wstawia się liczbę "24 zł."
(3)
§ 27 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 27. (1) Za sporządzone na żądanie osób interesowanych odrysy lub częściowe wyciągi z planów i szkiców pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego, pobiera się następujące opłaty:

a) jeżeli obszar objęty odrysem nie przekracza 100 ha - opłatę zasadniczą 100 zł., a nadto po 25 zł. za każde rozpoczęte 10 ha obszaru objętego odrysem;

b) jeżeli obszar objęty odrysem przekracza 100 ha - opłata zasadnicza wynosi 250 zł., do opłaty tej dolicza się sumę, obliczoną w stosunku 10 zł. za każde całe lub rozpoczęte 10 ha obszaru ponad 100 ha.

(2) Opłaty powyższe obejmują sporządzenie na kalce papierowej lub płóciennej względnie papierze rysunkowym, niepodklejonym płótnem, jednego odrysu planu lub szkicu wraz z odpisem rejestru pomiarowego."

(4)
§ 28 otrzymuje brzmienie następujące: "§ 28. Za odrysy granic lub ciągów poligonowych, sporządzonych na kalce papierowej lub płóciennej względnie na niepodklejonym płótnem papierze rysunkowym, opłata zasadnicza wynosi 50 zł., a nadto po 2 zł. za każdy decymetr kwadratowy zużytej na ten cel kalki lub papieru rysunkowego".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.