Częściowa zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z d. 2 stycznia 1922 r. w przedmiocie zastępczego ubezpieczenia pensyjnego funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 grudnia 1922 roku
dotyczące częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z d. 2 stycznia 1222 r. w przedmiocie zastępczego ubezpieczenia pensyjnego funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonariuszy w służbie publicznej.

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 59, poz. 370) oraz art. 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany przepisów austriackiej ustawy z dnia 16 grudnia 1906 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1914 roku i ustawą % dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. 1922 r. № 89, poz. 803) zarządza się co następuje:
W paragrafie 3 rozporządzenia z dnia 2 stycznia 1922 r. w przedmiocie zastępczego ubezpieczenia pensyjnego funkcjonariuszy w skubie prywatnej i niektórych funkcjonariuszy w służbie publicznej (Dz. U. R P. Na 5, poz. 37) termin "31 stycznia 1922 r." zmienia się na "31 stycznia 1923 r." w § 4 termin 31 marca 1922 r." i "31 lipca 1922 r." zmienia się na "31 marca 1923 r." i "31 lipca 1923 r." w § 8 termin "31 stycznia 1922 r." zmienia się na "31 stycznia 1923 r." zaś w § 9 terminy "31 stycznia 1922 r." i "31 lipca 1922 r." zmienia się na "31 stycznia 1923 r." i 31 lipca 1923 r.".
Paragraf 7 rozporządzenia wymienionego w, § 1 niniejszego rozporządzenia uchyla się "jako nastąpiony przez przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 1922 r. № 10 poz. 61)."
W wierszu 3 i 5 paragrafu 8 rozporządzenia, powołanego w § 1 niniejszego rozporządzenia skreśla się słowa: "względnie § 7".
Statuty zakładów zastępczych winny zawierać ogólne postanowienia, że przepisy każdorazowego rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 803) obowiązują ubezpieczonych zastępczo funkcjonariuszy od dnia wejścia w życie tegoż rozporządzenia Rady Ministrów. Przepis ten nie zwalnia zakładów zastępczych od obowiązku przedstawienia odpowiednio zmienionego statutu do zatwierdzenia.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia, przepisy jednak §§ 1-3 obowiązują od 1 sierpnia 1922 roku.