Częściowa zmiana rozporządzeń z dnia 24 lipca 1922 r. i 23 czerwca 1923 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. dotyczącego opodatkowania spirytusu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.109.861

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 października 1923 r.
w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzeń Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 roku i 23 czerwca 1923 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. dotyczącego opodatkowania spirytusu.

Na mocy § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. № 86, poz. 628) zarządza się co następuje:
§ 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 (Dz. U. R. P. № 62, poz. 559) ustęp czwarty o "kredytowaniu podatku" otrzymuje następujące brzmienie:

"Od pokredytowanych kwot podatku mają być opłacone odsetki w stosunku 24% rocznie obliczane od dnia w którym skorzystano z kredytu za cały okres kredytowania".

§ 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 66, poz. 516) otrzymuje następujące brzmienie:

"Kredyt jest najwyżej sześciotygodniowy i może być udzielany przez Izby Skarbowe za zabezpieczeniem przewidzianem w punktach A. B. C. D. § 4 rozp. Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 (Dz. U. R. P. № 96, poz. 705) najwyżej do wysokości pięciu miljardów marek. Po za temi wypadkami, decyzję co do udzielania kredytu zastrzega się Ministerstwu Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie Z dniem 1 listopada 1923 r.