Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.485

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 30 lipca 1921 r.
w przedmiocie częściowej zmiany przepisów ustawy o urzędach rozjemczych.

Na podstawie art. 6 ust d ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw P. P. r. 1919 № 64 poz. 385) w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości zarządza się co następuje:
§  1. Pruska ustawa z dnia 29 marca 1879 r. o urzędach rozjemczych (Zbiór Ustaw Pr. str. 321) ulega następującym zmianom:

W § 1 ustąpię trzecim 1:2 oraz w § 3 ustępie 2 skreśla się wyrazy: "w prowincji hanowerskiej i w krajach hohenzollerskich reprezentacje urzędowe".

W § 2 w ustępie pierwszym dodaje się jako L. 5 zdanie: "kto nie jest obywatelem Państwa Polskiego i nie włada w słowie i piśmie językiem polskim".

Po § 5 dodaje się nowy § 5a o brzmieniu:

"rozjemcy winni używać pieczęci, przepisanej dla władz i urzędów państwowych w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (wzór 3) (Dz. Ust. R. P. Na 69 poz. 416) a zaopatrzonej na wstędze dokoła orła w napis:

Rozjemca w.....,

Jeżeli jedna gmina podzieloną jest na kilka okręgów rozjemczych, pieczęć rozjemcy winna być zaopatrzona w napis:

Rozjemca na okręg...miasta...

Ustęp drugi § 25 otrzymuje brzmienie następujące:

"Protokuł spisuje się w języku polskim. Wyjątki od tej zasady określi osobne rozporządzenie.

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarre b. dzielnicy pruskiej i wchodzi w życie. z dniem 1 stycznia 1922 r.

Z upływem dnia 31 grudnia 1921 r. kończy się urzędowanie dotychczasowych rozjemców i do tego czasu winny być przeprowadzone nowe wybory wszystkich rozjemców, a wybrani rozjemcy winni uzyskać zatwierdzenie prezydjum właściwych sądów okręgowych, tudzież złożyć przepisaną przysięgę służbową.