Częściowa zmiana i uzupełnienie taryfy telefonicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 16 stycznia 1933 r.
w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telefonicznej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 57) zarządzani co następuje:
W taryfie telefonicznej ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 711), częściowo uzupełnionej i zmienionej rozporządzeniami: z dnia 14 kwietnia 1932 T. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 353), z dnia 20 kwietnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 424), z dnia 27 czerwca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 582), z dnia 9 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 646), z dnia 23 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 676) i z dnia 19 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 876), wprowadza się następujące zmiany i uzupełniania:
1)
W § 2, w punkcie f) w poz. 4 po słowach "po zł 20" dodaje się słowa "oraz zwrot wartości nowoużytych słupów i zwrot kosztów ich transportu".
2)
W § 11, w wierszu piątym po słowie "kilometr" dodaje się słowa "lub część kilometra".
3)
W § 13, w wierszu ostatnim, po słowie "minut" dodaje się słowa "tak w godzinach słabego jak i silnego ruchu",
4)
W § 14, w wierszu ostatnim po liczbie "zł 1,50" dodaje się słowa "a w godzinach słabego ruchu od 19 do 8 rano:
zakażdą3 min.rozmowęzwykłą0,30
""""pilną"0,90"
5)
W § 16, w wierszu ostatnim po liczbie "zł 0,90" dodaje się słowa "a w godzinach słabego ruchu od 19 do 8 rano":
zakażdą3 min.rozmowęzwykłą0,20
""""pilną"0,60"
6)
§ 17, łącznie z dodaną do tego § w końcu uwagą otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 17. Opłaty za rozmowy międzymiastowe.

Odległość między centralami, do których załączeni są wywoływujący i wywoływany w kilometrachza 3-minutową rozmowęZa przesłanie uprzedzenia lub wezwania do rozmównicy przy rozmowie:Za posłańca przy rozmowach z wezwaniem do rozmównicyZa cofnięcie zgłoszonej rozmowy zwykłej, pilnej, prasowej lub za wyszukanie Nr telefonuZa cofnięcie rozmowy P.A.T.
w godzinach silnego

ruchu

w godzinach słabego ruchuprasowąPolskiej Agencji Telegraficznej
od 19-21od 21-8
zwykłąpilnązwykłąpilnązwykłapilnązwykłejpilnej
12345678910111213
groszy
do 25 km60180501503510530151535Dodatkowa opłata za posłańca w

miejscowym okręgu doręczeń 1 zł.

155
ponad 25 do 50 "1203609528570210603025702510
" 50 " 100 "20060016048012036010050401204020
" 100 " 200 "30090024072018054015075601806030
" 200 " 300 "3601.08029087021564518090702157035
" 300 " 400 "4201.2603351.005250750210105852508540
" 400 " 500 "4801.4403851.155290870240120952909550
" 500 " 600 "5401.6204301.29032597527013511032511055
" 600 " 700 "6001.8004801.4403601.08030015012036012060
" 700 " 800 "6601.9805301.5903951.18533016513039513065

UWAGA: Opłaty dodatkowe (uprzedzenie, wezwanie, posłaniec i cofnięcie) przy rozmowach zgłoszonych w godzinach słabego ruchu t. j. od 19 do 8 rano pobiera się według stawek wykazanych w rubrykach 9, 10, 11, 12",

7)
W § 57 po ustępie trzecim dodaje się nowy ustęp:

"Rozmowy, które przeciągają się z okresu silnego ruchu na okres słabego ruchu lub odwrotnie, taryfikuje się w sposób następujący:

a) przy rozmowie trwającej najwyżej trzy minuty stosuje się taryfę obowiązującą w chwili rozpoczęcia rozmowy,

b) przy rozmowie, która przekracza trzy minuty, pierwsze trzy minuty oblicza się według taryfy obowiązującej w chwili rozpoczęcia rozmowy, dalsza zaś jednostki trzyminutowe oblicza się według taryfy, która obowiązuje w chwili ukończenia rozmowy".

8)
W § 58 skreśla się ustęp trzeci, czwarty i siódmy;

w ustępie piątym, w wierszu ostatnim po słowie "zwykłą" dodaje się przecinek i słowa: "przeprowadzoną w godzinach silnego mchu";

w ustępie ósmym., w wierszu ostatnim po słowie "rubryka" liczbę "8" zastępuje się liczbą "11".

9)
W § 60 w ustępie trzecim, w wierszu ostatnim poi słowie "rubr." w nawiasie liczby "6 - 7", zastępuje się liczbami "9 - 10",
10)
W § 61 w ustępie drugim, w wierszu ostatnim po słowie "rubr." w nawiasie liczby "6 - 7" zastępuje się liczbą "12".
11)
W § 62 w ustępie trzecim, w wierszu czwartym po' słowie "rubr." w nawiasie liczby "6 - 7" zastępuje się liczbami "9 - 10"

i w wierszu ostatnim, po słowie "rubr." w nawiasie liczbę: "8" zastępuje się liczbą "11".

12)
W § 64 w ustępie drugim, w wierszu trzecim po słowie "rubr." liczby "9 - 11" zastępuje się liczbą "12", a w ustępie ostatnim, w wierszu piątym po słowie "rubr." 'W nawiasie liczby "9 - 11" zastępuje się liczbą "12".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1933 r.