Częściowa zmiana i uzupełnienie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.464

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 16 czerwca 1931 r.
w sprawie częściowej zmiany i uzpełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje:
W taryfie pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1)
W rozdziale "Przesyłki listowe A. Obrót wewnętrzny i z Wolnem M. Gdańskiem" pozycje "Listy" i "Kartki pocztowe" otrzymują następujące brzmienie:

"Listy:

MiejscoweZamiejscowe
groszy
a)prywatnedo20g1525
ponad20"250"2550
"250"500"4080
b)urzędowedo20g1525
ponad20"250"2550
"250"2.000"3570
Wymiary listów w każdym z trzech kierunków nie mogą przekraczać-45 cm., lub, jeżeli list ma formę rulonu - 75 cm. długości i 10 cm. średnicy.
Kartki pocztowe:
pojedyncze1015
z opłaconą odpowiedzią2030

Wymiary kartek pocztowych nie mogą być większe niż 15 x 10,5 cm, ani mniejsze niż 10 x 7 cm.

Listy i kartki miejscowe można przesyłać w okręgu pocztowym (miejscowy okrąg doręczeń i zamiejscowy okrąg pocztowy) nadawczego urzędu pocztowego. Jeżeli w tej samej miejscowości znajduje się kilka urzędów pocztowych, natenczas ich okręgi pocztowe tworzą jeden okrąg dla listów i kartek miejscowych."

2)
W rozdziale "Przesyłki listowe B. Obrót zagraniczny" pozycje "Listy" i "Kartki pocztowe" otrzymują następujące brzmienie:

"Listy:

do 20 g 60 gr

za każde dalsze 20 g 30 "

Do Austrji, Czechosłowacji, Rumunji i Węgier:

do 20 g 50 gr

za każde dalsze 20 g 30 "

Najwyższa dopuszczalna waga: 2 kg.

Wymiary listów w każdym z trzech kierunków nie mogą przekraczać - 45 cm, lub, jeżeli list ma formę rulonu - 75 cm długości i 10 cm średnicy.

Kartki pocztowe:

pojedyńcze 35 gr

z opłaconą odpowiedzią 70 "

Do Austrji, Czechosłowacji, Rumunji i Węgier:

pojedyńcze 30 gr

z opłaconą odpowiedzią 60 "

Wymiary kartek pocztowych nie mogą być większe niż 15x10,5 cm, ani mniejsze niż 10x7 cm."

3)
W tymże rozdziale "Przesyłki listowe B. Obrót zagraniczny":
a)
w pozycji "Druki dla ociemniałych" w wierszu 3 i 4 wagę "3 kg" zastępuje się wagą "5 kg",
b)
w pozycji "Papiery handlowe" w wierszu 2 kwotę "50 gr" zastępuje się kwotą "60 gr",
c)
w pozycji "Przesyłki mieszane" w wierszu 5 kwotę "50 gr" zastępuje się kwotą "60 gr",
d)
w pozycji "Czasopisma" ustęp drugi otrzymuje następujące brzmienie:

"Do Albanji, Algieru, Argentyny, Belgji, Brazylji, Bułgarji, Egiptu, Estonji, Francji, Grecji, Hiszpanji, Holandji, Jugosławji, Kuby, Luksemburga, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Persji, Portugalji, Rumunji, Szwajcarji, Terytorjum Sarry, Tunisu, Turcji, Watykanu, Związku Socjalistycznych Republik Rad opłata za czasopisma, wysyłane przez wydawców lub ich zastępców, wynosi:

za każde 50 g 5 gr"

4)
W rozdziale "Listy wartościowe A. Obrót wewnętrzny" w pozycji 1 i 2 skreśla się punkt c).
5)
W rozdziale "Paczki A. Obrót wewnętrzny":
a)
pozycja 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Paczki prywatne i urzędowe:

WagaStrefa
1234
do 100 kmponad 100 do 300 kmponad 300 do 600 kmponad 600 km
groszy
do1kg7090110130
ponad1"3"90130170210
"3"5"130190250310
"5"10"190270410610
"10"15"260410610810
"15"20"3606108101.010
b)
pozycja 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Paczki kas i urzędów skarbowych z dotacjami i nadmiarami kasowemi (do 30 kg) oraz paczki Banku Polskiego i jego oddziałów z monetą brzęczącą (do 60 kg):

WagaStrefa
1234
do 100 kmponad 100 do 300 kmponad 300 do 600 kmponad 600 km
groszy
do20kgjak w pozycji 1.
ponad20"30"4607601.0101.260
"30"40"5609101.2101.510
"40"50"6601.0601.4101.760
"50"60"7601.2101.6102.010
c)
pozycja 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Paczki zawierające urzędowe wydawnictwa polskie i zagraniczne (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr. 30, poz. 186) oraz książki:

WAGAStrefa
1234
do 100 kmponad 100 do 300 kmponad 300 do 600 kmponad 600 km
groszy
do1kg.40506070
ponad1"3"507090110
"3"5"70100130160
"5"10"100140210310
"10"15"135210310410
"15"20"185310410510
d)
pozycja 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Za paczki ochronne opłata od wagi jest o 50 % wyższa od odpowiedniej opłaty, jak w pozycjach 1, 2 i 3",

e)
w pozycji 5 w punkcie a) zmienia się "1 a), 3 a) i 4 a)" na "1, 3 i 4" oraz w punkcie c) w wierszu 2 i 3 kwotę "100 zł" zastępuje się kwotą "200 zł", tudzież skreśla się punkt d),
f)
w pozycji 6 w punkcie a) zmienia się "2 a) i 4 a)" na "2 i 4" oraz skreśla się punkt c),
g)
po pozycji 7 dodaje się nową pozycję o następującem brzmieniu:

"8. Za paczki pilne pobiera się potrójną opłatę taryfową, ustaloną dla paczek zwykłych, za paczkę zaś pilną ochronną - potrójną taryfową opłatę, ustaloną dla paczek ochronnych."

6) 1
W rozdziale "Przekazy pocztowe A. Obrót wewnętrzny" uzupełnionym rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 502) i z dnia 26 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 201) pozycja 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Przekazy pocztowe zwykłe, pobraniowe i zleceniowe:

do1020gr
ponad10"25"35"
"25"50"50"
"50"100"70"
"100"250"95"
"250"500"135"
"500"750"180"
"750"1.000"220"
"1.000"1.250"255"
"1.250"1.500"290"
"1.500"1.750"325"
"1.750"2.000"355"

W polskim urzędzie pocztowym Gdańsk 1:

do1015gr
ponad10"25"30"
"25"50"45"
"50"100"65"
"100"250"90"
"250"500"130"
"500"750"175"
"750"1.000"215"
"1.000"1.250"250"
"1.250"1.500"285"
"1.500"1.750"320"
"1.750"2.000"350"

Przy zleceniach pocztowych ponad 2.000 zł, przekazywanych zapomocą blankietu nadawczego P. K. O., pobiera się oprócz opłaty wyżej podanej za przekaz do 2.000 zł nadto - za każde dalsze 500 zł lub ich część po 50 gr".

7)
W rozdziale "Przekazy pocztowe B. Obrót zagraniczny" wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
a)
w pozycji 1 na jej końcu pod kolumnami cyfr dodaje się słowa:

"za każde dalsze 100 zł lub ich część 50 gr",

b)
w pozycji 2 na jej końcu pod kolumnami cyfr dodaje się słowa:

"za każde dalsze 100 zł lub ich część 100 gr".

8)
W rozdziale "Należytości dodatkowe", uzupełnionym rozporządzeniami z dnia 21 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 370), z dnia 12 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 352) i z dnia 26 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 201) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
a)
w pozycji 11) w kolumnie 2 kwotę "120 gr" zastępuje się kwotą "100 gr",
b)
w pozycji 12) w kolumnie 2 kwotę "120 gr" zastępuje się kwotą "100 gr",
c)
w pozycji 13) w kolumnie 2 kwotę "110 gr" zastępuje się kwotą "120 gr",
d)
w pozycji 17) w punkcie c) dodaje się na końcu nowy ustęp:

"ad c) Za doręczenie zagranicznych listów wartościowych nie pobiera się należytości za doręczenie",

e)
w pozycji 17) w punkcie d) skreśla się końcowy ustęp, rozpoczynający się od słów "ad c) i d)",
f)
dodaje się nową pozycję:

"40. Za sporządzenie odpisu protestu wekslowego, niezależnie od opłaty stemplowej, 50 gr".

W taryfie telegraficznej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:
1)
W rozdziale "A. Obrót wewnętrzny" pozycja 1 otrzymuje następujące brzmienie:
PozycjaPrzedmiotNależytościObjaśnienia
groszy
1a) za telegramy miejscowe (państwowe i prywatne) zwykłe: opłata od wyrazu5Telegramy państwowe (S) muszą mieć podpis i pieczęć
Nadto od każdego telegramu zasadnicza opłata25urzędu wysyłającego.
b) za telegramy zamiejscowe (państwowe i prywatne) zwykłe: opłata od wyrazu15
Nadto od każdego telegramu zasadnicza opłata50
2)
W pozycji 6 w rubryce "należytości" zmienia się kwoty: "8" na "5" i "160" na "100".
3)
W pozycji 10 w rubryce "należytości" zamiast "10" umieszcza się "bezpłatnie" oraz w rubryce "objaśnienia" skreśla się pierwszy ustęp.
W taryfie telefonicznej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181), wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1)
W § 4, punkt d) dodaje się po słowie "samej" słowa "lub innej", oraz dodaje się po słowie "zewnętrznej" słowa "w strefie I i poza strefą pierwszą", tudzież skreśla się w tymże paragrafie punkt e).
2)
W § 8, w rubryce "Opłaty miesięczne w złotych na sieciach zaliczonych do grupy" zmienia się opłaty podane dla grupy I jak następuje:
w pozycji1cyfrę8zastępujesięprzez6
"2"12"""10
"3"16"""14
"4"6"""5
"5"5"""4
"6"4"""3
"7"12"""10
"8 punkt a."4"""3
"9"4"""3
"10"8"""6
"11 punkt a."5"""4
"11 punkt b."2,5"""2
3)
W § 12 po słowie "publicznych" skreśla się "dwukropek" oraz literę "a)", tudzież skreśla się cały punkt "b)".
4)
§ 15 otrzymuje następujące brzmienie:

"Za rozmowy przeprowadzane z dowolnej stacji abonentowej lub rozmównicy z osobami przywołanemi do rozmównicy lub ze stacjami abonentowemi załączonemi do central na terenie tegoż powiatu co i wywołująca stacja abonentowa lub rozmównica - pobiera się opłaty według stawek ustalonych w § 17 za rozmowy międzymiastowe."

5)
W uwadze podanej po § 16 po słowie "wskazane" skreśla się słowa "w § 12 punkt b) i".
6)
W § 17 zmienia się stawki podane za rozmowy ponad 25 do 50 km oraz za rozmowy ponad 50 do 100 km jak następuje:

w kolumnie 1 zamiast 100 umieszcza się 120 i zamiast 160 umieszcza się 200,

w kolumnie 2 zamiast 300 umieszcza się 360 i zamiast 480 umieszcza się 600,

w kolumnie 3 zamiast 60 umieszcza się 72 i zamiast 96 umieszcza się 120,

w kolumnie 4 zamiast 50 umieszcza się 60 i zamiast 80 umieszcza się 100,

w kolumnie 5 zamiast 25 umieszcza się 30 i zamiast 40 umieszcza się 50,

w kolumnie 6 zamiast 20 umieszcza się 24 i zamiast 32 umieszcza się 40,

w kolumnie 7 zamiast 60 umieszcza się 72 i zamiast 96 umieszcza się 120,

w kolumnie 9 zamiast 20 umieszcza się 24 i zamiast 32 umieszcza się 40,

w kolumnie 10 zamiast 10 umieszcza się 12 i zamiast 16 umieszcza się 20,

w kolumnie 11 zamiast 12 umieszcza się 15 i zamiast 19 umieszcza się 25.

7)
W § 57 po ustępie trzecim dodaje się nowy ustęp:

"Zgłaszający rozmowę aż do chwili przywołania go przez własną centralę do przeprowadzenia tej rozmowy - może zmienić własny lub żądany numer telefonu, t. j. wskazać inny numer telefonu w granicach sieci obu tych central. Za takie świadczenie pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 50 groszy."

8)
W § 58 w ustępie pierwszym w wierszu 2 po słowach "wskazanych w §§" skreśla się cyfrę "12 b" i po cyfrze "14" skreśla się cyfrę "15", oraz w wierszu 3 i 4 po słowie "międzymiastowych" skreśla się słowa "w obrębie poszczególnych powiatów"; ustępy trzeci i czwarty skreśla się; w ustępie piątym po słowie "Warszawie" skreśla się słowa "oraz na sieciach powiatowych"; w ustępie szóstym po słowie "przewidzianych" skreśla się słowa "w § 12 punkt b) i", a po cyfrze "14" skreśla się cyfrę "15"; w ustępie siódmym w wierszu 2 po słowie "przewidzianą" skreśla się słowa "w § 12 p. b) i" i po cyfrze "14" skreśla się cyfrę "15" oraz w wierszu 4 i 5 po słowach "wskazanej w" skreśla się słowa "§ 12 punkt b) i", a po cyfrze "14" skreśla się cyfrę "15"; w ustępie dziewiątym w wierszu 3 po słowie "przewidzianej" skreśla się słowa "w § 12 p. b) i" i po cyfrze "14" skreśla się cyfrę "15"; w ustępie dziesiątym w wierszu 2 i 3 po słowie "rozmównic" skreśla się "na terenie powiatu" oraz w wierszu 4 i 5 po słowie "terenie" skreśla się słowa "powiatu i".
9)
W § 59 w ustępie drugim w wierszu 2 po słowie "Telegraficznej" dodaje się słowa "oraz jej oddziałów".
10)
W § 60 po ustępie pierwszym dodaje się jako ustęp drugi nowy ustęp:

"Uprzedzenie ma na celu powiadomienie wzywanej stacji abonentowej, że zgłaszający rozmowę życzy sobie przeprowadzić ją bądź z osobą wskazaną, bądź też z określoną dodatkową stacją abonentową. Na wypadek nieobecności wzywanej osoby - zgłaszający rozmowę ma prawo przy nadawaniu zgłoszenia wskazać zastępcę lub inną stację abonentową, gdzie może się znajdować wzywana osoba."

11)
W § 62 po ustępie pierwszym dodaje się nowy ustęp:

"Wezwanie ma na celu przywołanie do rozmównicy dla przeprowadzenia rozmowy pewnej określonej osoby lub jej zastępcy, o ile mieszka w tym samym domu. W tym celu zgłaszający rozmowę może podać w wezwaniu do rozmowy nazwisko osoby wzywanej lub zastępcy i dokładny ich adres."

12)
W § 63 w ustępie drugim, w wierszu 4 i 5 skreśla się słowa "z ewentualną opłatą za przesłanie nazwiska osoby wzywanej", natomiast po słowie "rozmowę" dodaje się "kropkę" i nowe zdanie:

"Jeżeli uprzedzenie o rozmowie było uprzednio przyjęte przez stację abonentową, a do przeprowadzenia samej rozmowy nikt się nie zgłosił - nie zwraca się opłat dodatkowych, o których mowa w §§ 60, 61 i 62."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1931 r.
1 § 1 pkt 6 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 lipca 1931 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.31.64.534).