Częściowa zmiana i uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.63.502

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 sierpnia 1930 r.
w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 679) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
W taryfie pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
a)
W rozdziale "Paczki A, Obrót wewnętrzny" punkt 3 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

"Paczki zawierające urzędowe wydawnictwa polskie i zagraniczne (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr. 30, poz. 186) oraz książki".

b)
W rozdziale "Przekazy pocztowe A. Obrót wewnętrzny" punkt 1 a) pod ostatniemi kolumnami cyfr wprowadza się następujące uzupełnienie:

"Przekazy zwykłe i pobraniowe:

ponad1000do1250250gr
"1250"1500"285"
"1500"1750"320"
"1750"2000"350"
c)
W rozdziale "Należytości dodatkowe" poz. 17 punkt a) uzupełnia się następująco:
ponad1000do1500150gr
"1500"2000"200"
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 10 września 1930 r.