Częściowa zmiana i uzupełnienie ordynacji telegraficznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.103.799

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 22 grudnia 1933 r.
w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia ordynacji telegraficznej.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 481) zarządzam co następuje:
W ordynacji telegraficznej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 275), częściowo zmienionej i uzupełnionej rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 października 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 814), wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1)
w § 20, ustęp 1, skreśla się ostatnie zdanie.
2)
§ 24 - w ustępie 5 wiersz 4, 6 i 9 skreślić: "= PCD =", w ustępie 6 punkt b) i c) zastąpić wyrazy: "Nomenclature des stations de bord" oraz "Nomenclature des stations fixes et terrestres" przez: "Nomenclature des stations côtières et de navire".
3)
§ 26 - Ustęp 1 punkt c) zastąpić następującem brzmieniem: "Gdy chodzi o telegram morski - według taryfy wewnętrznej, lub zagranicznej. Za przebieg radjotelegramu między urzędem stałym, a stacją nadbrzeżną lub odwrotnie (taksy telegraficzne) obliczają urzędy według taryfy wewnętrznej, lub też według zagranicznej taryfy telegraficznej; okrętowe zaś stacje radjotelegraficzne - według taryfy wewnętrznej, lub też według Nomenclature des stations côtières et de navire. Opłaty za przebieg między stacją nadbrzeżną a statkiem lub odwrotnie (taksy radjotelegraficzne) oblicza się według taryfy wewnętrznej, lub też według Nomenclature des stations côtières et de navire".
4)
w § 28 punkt a) skreśla się kropkę w końcu ustępu i dodaje się słowa: "oraz telegramy władz wojskowych w czasie mobilizacji i wojny".
5)
w § 29 skreśla się cały punkt e).
6)
w § 31 ustęp 1, uzupełnia się w końcu słowami; "Telegramy prasowe mogą zawierać tylko materjał przeznaczony do opublikowania w prasie oraz instrukcję dotyczącą sposobu opublikowania telegramu. Każda uwaga tego rodzaju winna być ujęta w nawiasy i zamieszczona bądź na początku, bądź na końcu treści. Ogólna liczba wyrazów Instrukcyj dotyczących jednego telegramu może wynosić najwyżej 5 % ilości płatnych wyrazów treści, nie może jednak przekroczyć 10 wyrazów. Nawiasy podlegają opłacie".

W ustępie 4 słowa "może mieć zastosowanie tylko wskazówka" zastępuje się słowami "mogą mieć zastosowanie wskazówki = D =".

7)
w § 33 ustęp 3, skreśla się słowo "mobilizacyjne",...
8)
w § 34, ustęp 4 skreśla się słowo "-PCD-".

W ustępie 5 po liczbie 31 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się słowa "w korespondencji wewnętrznej miejscowej - tylko telegramy o których mowa w § 56".

Po ustępie 5 dodaje się nowy ustęp 6 o następującem brzmieniu: "Nadawcy przysługuje prawo żądania, by telegram doręczono odbiorcy na blankiecie ozdobnym w zaklejonej kopercie. W tym wypadku przed adresem telegramu winien umieścić płatną wskazówkę = Lx = i uiścić opłatę ustalaną w taryfie telegraficznej;

9)
w § 35 ustęp 6, słowa "6 miesięcy" zastępuje się słowami "3 miesiące".
10)
w § 38 ustęp 1, słowo "trzech" zastępuje się słowem "dwóch" i skreśla się słowa: "-PCD-", "télégraphique urgent", "bądź telegramem pilnym (wskazówka = PCD =)".

W ustępie 2, słowa "lub pilny o 5" zastępuje się słowami "o 6".

W ustępie 3, słowa "jak za zwykły list wewnętrzny lub zagraniczny" zastępuje się słowami "jak za kartę pocztową, a w obrocie zagranicznym 40 centymów".

11)
w § 39, ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli telegram adresowany jest do jednej osoby lecz pod kilkoma adresami, nazwisko odbiorcy należy podać przed każdem miejscem doręczenia, t. j. przed każdym adresem."

W ustępie 7, skreśla się słowa "mniej jeden".

12)
w § 47, ustęp 3, słowo "trzykrotnej" zastępuje się słowem "dwukrotnej".
13)
§ 48 - skreśla się.
14)
w § 50, ustęp 1, słowa "dziesięciu wskazówek -LT-, -LCO-, -LCD-, -LCF-, -NLT- -DLT-, -WLT-, -XLT-, -G- lub -PNG-", zastępuje się słowami "siedmiu wskazówek -ELT-, -LC-, -NLT-, -DLT-, -XLT-, -G-, lub -PNG-".

Ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Nadawcom telegramów za zniżoną opłatą przysługuje prawo nadawania ich w drodze telefonicznej. Odbiorcom zaś przysługuje prawo odbierania ich w drodze telefonicznej za wyjątkiem telegramów -ELT-".

W ustępie 5 słowa "nie są powiadamiani" zastępuje się słowami "są powiadamiani".

15)
W § 51, ustęp 1, słowo "-LT-" zastępuje się słowem "-ELT-".

W ustępie 5 po słowie "listowy" dodaje się słowa "w ruchu wewnętrznym".

W ustępie 6, punkt a), po słowie "-TR-" dodaje się słowa "-Lx- oraz - Réexpedié de - (dosłany z ....).".

16)
§ 52 otrzymuje następujące brzmienie:

"Telegramy oznaczone wskazówką -LC- mają zastosowanie wyłącznie w obrocie z krajami pozaeuropejskiemi, wskazanemi w taryfie zagranicznej".

17)
§ 55 otrzymuje następujące brzmienie:

"Telegramy -XLT- (gratulacyjne) w ruchu wewnętrznym mogą zawierać tylko życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Wielkiej Nocy i t. p., wszystkich wyznań następnie z okazji wesel, urodzin, imienin i uroczystości jubileuszowych.

Ze szczególnych płatnych wskazówek dopuszczane są -XPP-, -XPT-, -RP-, -GP-, -TR- i -Lx-.

Całkowitą należność za telegram - XLT- (gratulacyjny) oblicza się według rzeczywistej ilości wyrazów nie mniej jednak niż za 15 wyrazów.

Telegramy gratulacyjne wydaje się w kolejności po telegramach zwykłych i doręcza się przez gońca".

18)
w § 56, ustęp 1, skreśla się słowa "w obrocie wewnętrznym oraz".
19)
w § 58, ustęp 1, otrzymuje następujące brzmienie:

"Tekst telegramu może być napisany w języku jawnym lub w języku tajnym, ten ostatni dzieli się na dwa rodzaje: umówiony i szyfrowy".

20)
§ 61 otrzymuje następujące brzmienie:

"Telegramy w języku umówionym oznacza się bezpłatną wskazówką -CDE-.

Jako telegramy w języku umówionym uważa się te, których treść zawiera wyrazy języka umówionego.

Wyrazy języka umówionego, czy to rzeczywiste, czy sztuczne - nie mogą zawierać więcej niż pięć liter; budowa ich jest dowolna",

21)
§ 62 otrzymuje następujące brzmienie:

"Telegramy, których treść zawiera słowa w języku umówionym i słowa w języku jawnym i cyfry albo grupy cyfr, uważane są przy taryfikacji za telegramy w języku umówionym.

Jednakże:

a) liczba cyfr lub grupa cyfr nie powinna przekraczać połowy liczby słów płatnych treści i podpisu;

b) przy taryfikacji nie uważa się za telegramy w języku umówionym telegramów bankowych i tym podobnych, napisanych w języku jawnym, zawierających jedno słowo lub liczbę kontrolną zamieszczoną przed treścią.

Telegramy, których treść zawiera wyrazy w języku umówionym i grupy cyfr w ilości przewyższającej połowę liczby płatnych słów treści i podpisu, uważane są przy taryfikacji za telegramy w języku szyfrowym".

22)
w § 63 słowa "kategorji A lub B" zastępuje się słowami "lub mieszanym - umówionym".
23)
w § 66 słowa "-LT- i -LCO-", zastępuje się słowami "-ELT- i -LC-".
24)
w § 83 skreśla się słowo "-PCD-".
25)
w § 89, ustęp 2, skreśla się słowa "-PCD-", po słowie zaś "-GPR-" dodaje się słowo "-Lx-".
26)
w § 90, ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: "opłatę za telegramy oznaczone wskazówką -CDE-, w ruchu wewnętrznym pobiera się według stawek ustalonych w taryfie telegraficznej, natomiast w ruchu zagranicznym -- europejskim opłata za te telegramy wynosi 7/10 pełnej taryfy, a w ruchu pozaeuropejskim - 6/10 pełnej taryfy".
27)
§ 94 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) W telegramach, których tekst jest napisany wyłącznie w języku jawnym, każdy. oddzielny wyraz i każde dozwolone zgrupowanie wyrazów liczy się za tyle wyrazów, ile razy zawiera po piętnaście znaków - pozostałą resztę liczy się również za jeden wyraz. Znaki handlowe oblicza się za tyle wyrazów, ile razy zawierają po pięć znaków, pozostałą resztę również za jeden wyraz.

2) W ten sam sposób, jak podano w ustępie (1), oblicza się telegramy bankowe i tym podobne, których treść napisana w języku jawnym zawiera wyraz lub liczbę kontrolną umieszczoną na początku treści. Jednak ten wyraz lub liczba kontrolna nie może przekraczać pięciu liter lub pięciu cyfr.

3) W języku umówionym maksymalną długość jednego wyrazu ustala się na pięć liter.

4) Wyrazy w języku jawnym zamieszczone w tekście telegramu mieszanego, złożonego ze słów w języku jawnym i w języku umówionym, oblicza się w ten sposób, że za jeden wyraz liczy się każde pięć liter, a pozostałą resztę - również za jeden wyraz.

5) Jeżeli telegram mieszany zawiera ponadto tekst w języku szyfrowym, to ustępy w tym języku oblicza się w ten sposób, że każde pięć znaków liczy się za jeden wyraz - pozostałą resztę - również za jeden wyraz.

6) Wyrazy, które nie odpowiadają warunkom ani języka jawnego, ani języka umówionego oblicza się za tyle wyrazów, ile razy zawierają po pięć liter, a pozostałą resztę - również za jeden wyraz.

7) Jeżeli telegram zawiera tylko ustępy w języku jawnym i ustępy w języku szyfrowym - telegram oblicza się według pełnej taryfy, przyczem ustępy w języku jawnym oblicza się według postanowień punktu 1, a ustępy w języku szyfrowym - według postanowień punktu 5 niniejszego paragrafu".

28)
w § 102, w punkcie b), liczbę "43" zastępuje się liczbą "40".
29)
w § 108, ustęp 1, słowa "odpowiedniej cedule" zastępuje się słowami "w pokwitowaniu odbiorcy", ustępy 2 i 3, słowa "cedule" zastępuje się słowami "pokwitowanie odbioru".
30)
w § 115, ustęp 1, otrzymuje następujące brzmienie:

"Telegram obciążony należnościami, które ma uiścić adresat, doręcza się adresatowi po uprzedniem wpisaniu na pokwitowaniu odbioru oraz na stronie adresowej telegramu, sumy podlegającej pobraniu od adresata i charakteru pobieranej dopłaty".

W ustępie 2 skreśla się słowa "i podpisaniu arkusza likwidacyjnego".

31)
w § 120, ustęp 2, skreśla się słowo "-PCD-"
32)
w § 122, ustęp 2, zdanie rozpoczynające się od słowa "opłatę" aż do końca tego ustępu zastępuje się zdaniem o następującem brzmieniu: "opłata może być uiszczona zgóry za cały rak kalendarzowy, lub w ratach kwartalnych. Zgłaszający się w ciągu roku opłacają należność proporcjonalną w stosunku do ilości pozostałych kwartałów".
33)
w § 127 w punkcie 3, ustęp 1 po słowie "upływie" skreśla się "dwukropek" oraz punkty a), b), c) i dodaje słowa "12 godzin, gdy chodzi o telegram wewnętrzny".

W ustępie 2 słowa "Do wskazanych powyżej okresów" zastępuje się słowami "Do wskazanego powyżej okresu".

Ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Okres czasu 12 godzin zmniejsza się do połowy, gdy chodzi o telegramy państwowe, płatne noty służbowe i telegramy prywatne pilne i do 1/4, gdy chodzi o telegramy błyskawiczne".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.