Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.97.469

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 1994 r. do: 24 września 2019 r.
Artykuł  12

Wejście w życie, okres ważności, wypowiedzenie

1. Każda Umawiająca się Strona poinformuje pisemnie drugą Umawiającą się Stronę w drodze dyplomatycznej o spełnieniu jej wymagań prawnych dla wejścia w życie niniejszej umowy. Niniejsza umowa wejdzie w życie po trzydziestu dniach od daty noty późniejszej.
2. Niniejsza umowa pozostanie w mocy przez 10 lat. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron nie wypowie jej co najmniej na rok przed upływem dziesięcioletniego okresu, ważność umowy ulegnie przedłużeniu na czas nie określony. Następnie każda z Umawiających się Stron może ją wypowiedzieć pisemnie w terminie jednego roku.
3. W odniesieniu do inwestycji dokonanych przed wygaśnięciem niniejszej umowy jej postanowienia pozostaną w mocy przez okres dziesięciu lat od daty wygaśnięcia jej ważności.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono dnia 16 lipca 1993 r. w Budapeszcie w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Po zapoznaniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
- jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 7 października 1993 r.