Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.46.207

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2005 r.

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym,
sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 stycznia 1995 r. w Pradze została sporządzona Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym

Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska, zwane dalej Umawiającymi się Stronami:

- kierując się pragnieniem ułatwienia wzajemnych kontaktów między mieszkańcami terenów przygranicznych,
- dążąc do dalszego pogłębiania przyjaźni między narodami obu Państw,
- mając na względzie rozwój wzajemnej współpracy na terenach przygranicznych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1. Umawiające się Strony zgodziły się na wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu polsko-czeskiej granicy państwowej przez obywateli obu Umawiających się Stron zamieszkałych w pasach małego ruchu granicznego, na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.
2. Za obywateli zamieszkałych w rozumieniu ustępu 1 uważa się osoby zameldowane w miejscowościach pasa małego ruchu granicznego na pobyt stały lub czasowy.
Artykuł  2
1. 1 Za pasy małego ruchu granicznego w rozumieniu niniejszej umowy uważa się obszary położone po obu stronach wspólnej granicy państwowej, każdy o szerokości 15 kilometrów. Jeżeli wyznaczony w ten sposób pas małego ruchu granicznego przedziela obszar powiatu, włącza się do niego pozostałą część powiatu.
2. Rządy obu Umawiających się Stron mogą na podstawie wzajemnego porozumienia:
1) włączyć do pasa małego ruchu granicznego niektóre gminy położone w odległości większej niż 15 kilometrów od granicy państwowej, jeżeli jest to podyktowane rozwojem wzajemnej współpracy między obywatelami obu Umawiających się Stron;
2) wyłączyć z pasa małego ruchu granicznego gminy, o których mowa w punkcie 1, po ustaniu przyczyn uzasadniających ich włączenie do pasa małego ruchu granicznego.
3. Wykaz gmin wchodzących w obszar pasów małego ruchu granicznego zawiera załącznik nr 1. Włączenie lub wyłączenie gminy z pasa małego ruchu granicznego, zgodnie z ustępem 2, wymaga wzajemnego uzgodnienia w drodze wymiany not między rządami Umawiających się Stron.
4. 2 Wpisanie gmin położonych w pasie małego ruchu granicznego lub ich skreślenie z załącznika nr 1 wymaga wzajemnego uzgodnienia w drodze wymiany not między Rządami Umawiających się Stron.
Artykuł  3
1. Przekraczanie wspólnej granicy państwowej w ramach małego ruchu granicznego odbywa się w przejściach granicznych przeznaczonych dla ruchu osobowego oraz w przejściach otwartych wyłącznie dla małego ruchu granicznego.
2. Wykaz przejść przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego oraz zasady ich funkcjonowania zawiera załącznik nr 2.
3. Osoby, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, prowadzące gospodarstwa rolne, leśne lub inne w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, przekraczają granicę państwową w przejściach małego ruchu granicznego położonych najbliżej tych gospodarstw.
4. Otwarcie nowych i zamknięcie istniejących przejść przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego oraz zmiana zasad ich funkcjonowania wymaga wzajemnego uzgodnienia w drodze wymiany not między rządami Umawiających się Stron.
Artykuł  4 3
1. Do przekraczania granicy państwowej w małym ruchu granicznym oraz pobytu w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, w rozumieniu niniejszej Umowy, upoważniają:
1) dowody osobiste lub paszporty obywateli obu Umawiających się Stron,
2) wkładki podróżne wydawane z ważnością do 5 lat przez właściwe organy Republiki Czeskiej, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami prawnymi dla obywateli Republiki Czeskiej, którzy nie ukończyli 15 roku życia,
3) legitymacje szkolne wydawane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z imiennymi listami zbiorowymi uczestników zorganizowanych grup szkolnych, poświadczonymi przez właściwy organ gminy wchodzącej w obszar pasa małego ruchu granicznego.
2. Dzieci, które nie posiadają dokumentów wymienionych w ustępie 1 punkt 1 i 2, mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna, jeżeli są wpisane, zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi, do ich dowodu osobistego lub paszportu.
3. Dzieci będące uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony na podstawie dokumentów, o których mowa w ustępie 1 punkt 3, wyłącznie pod opieką nauczyciela lub pełnoletniego wychowawcy posiadającego dokument, o którym mowa w ustępie 1 punkt 1.
4. Jeżeli z dokumentów, o których mowa w ustępie 1, nie wynika, że jego posiadacz jest zameldowany w pasie małego ruchu granicznego, wymagane jest posiadanie dodatkowego urzędowego poświadczenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
5. Właściwe organy obu Umawiających się Stron wymienią wzory dokumentów, o których mowa w ustępie 1.
6. Postanowienia ustępu 1 mogą być zmieniane, na podstawie wzajemnego uzgodnienia, w drodze wymiany not między Rządami Umawiających się Stron.
Artykuł  5
1. Osoby, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, mogą przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony każdorazowo w okresie do 7 dni.
2. Osoby przekraczające granicę państwową w małym ruchu granicznym podlegają kontroli granicznej i celnej.
3. Osoby przebywające, zgodnie z niniejszą umową, w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony zobowiązane są do przestrzegania jej wewnętrznych przepisów prawnych.
Artykuł  6

Umowa niniejsza nie narusza prawa Umawiających się Stron do zakazu wjazdu na swoje terytorium lub skrócenia pobytu tam obywatela drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  7
1. Przywóz i wywóz towarów przez osoby, które przekraczają granicę państwową w ramach małego ruchu granicznego, regulują postanowienia niniejszej umowy i wewnętrzne przepisy prawne każdej z Umawiających się Stron.
2. Przywóz i wywóz towarów o charakterze handlowym jest niedozwolony w ramach małego ruchu granicznego.
3. Osoby przekraczające granicę państwową w małym ruchu granicznym mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat przywozić i wywozić:
1) rzeczy osobistego użytku potrzebne na czas podróży i pobytu;
2) środki transportowe do użytku prywatnego, zarejestrowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi, pod warunkiem powrotnego wywozu.
4. Przedmioty służące do ozdoby i utrzymania grobów oraz pomników znajdujących się w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony można przewieźć bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat, jeżeli ich rodzaj i ilość nie ma charakteru handlowego.
5. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą uzgodnić w odrębnym porozumieniu rodzaje i ilość towarów, które można przywozić i wywozić przez granicę państwową w ramach małego ruchu granicznego bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat.
Artykuł  8
1. Osoby, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, prowadzące gospodarstwa rolne, leśne lub inne w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat przewozić przez granicę państwową po potwierdzeniu własności i wielkości tego gospodarstwa:
1) produkty rolne, zwierzęce, pszczelarskie, sadownicze i leśne, pochodzące z tych gospodarstw, przy czym zwolnieniu z cła, podatku i innych opłat podlegają jedynie nie przerobione produkty lub produkty, które po zbiorach zostały poddane wstępnej obróbce i pozostają nadal w stanie surowym;
2) ziarno siewne, nawozy i produkty przeznaczone do uprawy ziemi oraz pielęgnacji roślin i zwierząt;
3) zwierzęta pociągowe z niezbędnym zapasem paszy, narzędzia, maszyny rolnicze i leśne oraz środki transportowe, przeznaczone do prac gospodarczych, pod warunkiem powrotnego wywozu.
2. W ramach małego ruchu granicznego bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat można przeprowadzić zwierzęta gospodarskie na pastwiska, do wodopoju lub kąpieli, pod warunkiem ich powrotnego przeprowadzenia. Zwierzęta te powinny być zarejestrowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. Przeprowadzanie zwierząt oraz przewożenie produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego przez granicę państwową w małym ruchu granicznym odbywa się zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi obu Umawiających się Stron. Może być ono zabronione w przypadku, gdy jedna z Umawiających się Stron wprowadzi ograniczenia wynikające z przepisów o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych lub roślinnych.
Artykuł  9
1. W nagłych wypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia zezwala się ekipom ratowniczym lub osobom udzielającym pomocy, jak też osobom poszkodowanym na przekraczanie granicy państwowej w obu kierunkach, w dowolnym miejscu, w celu udzielenia lub przyjęcia pomocy.
2. Osoby, które przekroczyły granicę państwową zgodnie z ustępem 1, na żądanie właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony muszą udokumentować swoją tożsamość.
3. Środki transportowe, sprzęt ratowniczy i części zamienne, przewiezione przez granicę państwową zgodnie z ustępem 1, są wolne od cła, podatku i innych opłat pod warunkiem powrotnego ich wywozu.
Artykuł  10
1. Każda z Umawiających się Stron może czasowo zawiesić w całości lub częściowo wykonywanie postanowień niniejszej umowy, na całym lub niektórych odcinkach wspólnej granicy państwowej, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz z powodu klęsk żywiołowych lub zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.
2. Umawiająca się Strona, zamierzająca zawiesić lub wznowić wykonywanie postanowień niniejszej umowy z przyczyn określonych w ustępie 1, zawiadamia o tym drugą Umawiającą się Stronę drogą dyplomatyczną nie później niż na 24 godziny przed planowanym zawieszeniem lub wznowieniem.
Artykuł  11

Postanowienia niniejszej umowy nie dotyczą osób, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, wykonujących pracę zarobkową na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  12
1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy w stosunkach między Umawiającymi się Stronami tracą moc Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1959 r., oraz Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym z dnia 4 lipca 1959 r., podpisany w Warszawie dnia 24 maja 1985 r.
Artykuł  13

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty dyplomatycznej informującej o jej wypowiedzeniu.

Sporządzono w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  4 WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W OBSZAR PASA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  5 WYKAZ PRZEJŚĆ

PRZEZNACZONYCH WYŁĄCZNIE DLA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

Lp.Nazwa przejściaSposób przekraczania - środki transportuCzas otwarcia
1234
1.Jaworzynka - Hrčavapieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

2.Jasnowice - Bukovecpieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczymcałą dobę
3.Stożek - Malý

Stožek

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

4.Beskidek - Beskydekpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

5.Puńców - Kojkovicepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

6.Pogwizdów - Louky nad Olšipieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

7.Kaczyce Górne - Karviná Ráj IIpieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczymcałą dobę
8.Gołkowice - Závadapieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczymcałą dobę
9.Łaziska - Věřnovicepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

10.Gorzyczki -

Věřnovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

11.Olza - Kopytovpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymcałą dobę
12.Chałupki -

Šilheřovice

pieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

13.Rudyszwałd - Hat'pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

14.Tworków - Hat'pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

15.Owsiszcze - Pišt'pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

16.Bolesław - Pišt'pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

17.Borucin - Chuchelnápieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

18.Krzanowice - Chuchelnápieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

19.Krzanowice - Strahovicepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

20.Gródczanki - Třebompieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

21.Kietrz - Třebompieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

22.Ściborzyce Wielkie - Rohovpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

23.Wiechowice -

Vávrovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

24Branice - Úvalnopieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

25.Tarnkowa - Bohušovpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

26.Pomorzowiczki - Osoblahapieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

27.Trzebina - Bartultovicepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

28.Sławniowice - Velké Kuněticepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

29.Kałków - Vidnavapieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

30.Dziewiętlice - Bernarticepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

31.Złoty Stok - Bilá Vodapieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

32.Lutynia - Travnápieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

33.Nowa Morawa - Staré Městopieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

34.Niemojów - Bartošovice v Orlickych horáchpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

35.Mostowice - Orlické Záhořipieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

36.Miłoszów - Srbskápieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

38.Linhartovy-Lenarcicepiesi, rowerzyści, motocykle do 50 cm3 i maszyny rolnicze6oo - 22oo
39.Chomiąża - Chomýžpieszo, roweramigodz. 600-2200
40.Rusín - Gadzowicepieszo, rowerami i motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3godz. 600-2200
Po zaznajomieniu sie z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 lipca 1995 r.

1 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 umowy z dnia 8 czerwca 2000 r. (Dz.U.02.185.1540) zmieniającej nin. umowę z dniem 30 czerwca 2002 r.
2 Art. 2 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 2 umowy z dnia 8 czerwca 2000 r. (Dz.U.02.185.1540) zmieniającej nin. umowę z dniem 30 czerwca 2002 r.
3 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 umowy z dnia 8 czerwca 2000 r. (Dz.U.02.185.1540) zmieniającej nin. umowę z dniem 30 czerwca 2002 r.
4 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. (Dz.U.03.3.27) zmieniające nin. umowę z dniem 9 lutego2001 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U.07.66.440) zmieniające nin. umowę z dniem 13 kwietnia 2005 r.

5 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. (Dz.U.03.3.29) zmieniające nin. umowę z dniem 9 lutego2001 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. (Dz.U.03.78.712) zmieniające nin. umowę z dniem 4 czerwca 2002 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 27 listopada 2005 r. (Dz.U.07.66.444) zmieniające nin. umowę z dniem 27 listopada 2005 r.