Czechy-Polska. Umowa o małym ruchu granicznym. Praga.1995.01.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.46.207

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2005 r.

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym,
sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 stycznia 1995 r. w Pradze została sporządzona Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym

Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska, zwane dalej Umawiającymi się Stronami:

-
kierując się pragnieniem ułatwienia wzajemnych kontaktów między mieszkańcami terenów przygranicznych,
-
dążąc do dalszego pogłębiania przyjaźni między narodami obu Państw,
-
mając na względzie rozwój wzajemnej współpracy na terenach przygranicznych,

uzgodniły, co następuje:

1.
Umawiające się Strony zgodziły się na wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu polsko-czeskiej granicy państwowej przez obywateli obu Umawiających się Stron zamieszkałych w pasach małego ruchu granicznego, na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.
2.
Za obywateli zamieszkałych w rozumieniu ustępu 1 uważa się osoby zameldowane w miejscowościach pasa małego ruchu granicznego na pobyt stały lub czasowy.
1. 1
Za pasy małego ruchu granicznego w rozumieniu niniejszej umowy uważa się obszary położone po obu stronach wspólnej granicy państwowej, każdy o szerokości 15 kilometrów. Jeżeli wyznaczony w ten sposób pas małego ruchu granicznego przedziela obszar powiatu, włącza się do niego pozostałą część powiatu.
2.
Rządy obu Umawiających się Stron mogą na podstawie wzajemnego porozumienia:
1)
włączyć do pasa małego ruchu granicznego niektóre gminy położone w odległości większej niż 15 kilometrów od granicy państwowej, jeżeli jest to podyktowane rozwojem wzajemnej współpracy między obywatelami obu Umawiających się Stron;
2)
wyłączyć z pasa małego ruchu granicznego gminy, o których mowa w punkcie 1, po ustaniu przyczyn uzasadniających ich włączenie do pasa małego ruchu granicznego.
3.
Wykaz gmin wchodzących w obszar pasów małego ruchu granicznego zawiera załącznik nr 1. Włączenie lub wyłączenie gminy z pasa małego ruchu granicznego, zgodnie z ustępem 2, wymaga wzajemnego uzgodnienia w drodze wymiany not między rządami Umawiających się Stron.
4. 2
Wpisanie gmin położonych w pasie małego ruchu granicznego lub ich skreślenie z załącznika nr 1 wymaga wzajemnego uzgodnienia w drodze wymiany not między Rządami Umawiających się Stron.
1.
Przekraczanie wspólnej granicy państwowej w ramach małego ruchu granicznego odbywa się w przejściach granicznych przeznaczonych dla ruchu osobowego oraz w przejściach otwartych wyłącznie dla małego ruchu granicznego.
2.
Wykaz przejść przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego oraz zasady ich funkcjonowania zawiera załącznik nr 2.
3.
Osoby, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, prowadzące gospodarstwa rolne, leśne lub inne w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, przekraczają granicę państwową w przejściach małego ruchu granicznego położonych najbliżej tych gospodarstw.
4.
Otwarcie nowych i zamknięcie istniejących przejść przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego oraz zmiana zasad ich funkcjonowania wymaga wzajemnego uzgodnienia w drodze wymiany not między rządami Umawiających się Stron.
1.
Do przekraczania granicy państwowej w małym ruchu granicznym oraz pobytu w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, w rozumieniu niniejszej Umowy, upoważniają:
1)
dowody osobiste lub paszporty obywateli obu Umawiających się Stron,
2)
wkładki podróżne wydawane z ważnością do 5 lat przez właściwe organy Republiki Czeskiej, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami prawnymi dla obywateli Republiki Czeskiej, którzy nie ukończyli 15 roku życia,
3)
legitymacje szkolne wydawane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z imiennymi listami zbiorowymi uczestników zorganizowanych grup szkolnych, poświadczonymi przez właściwy organ gminy wchodzącej w obszar pasa małego ruchu granicznego.
2.
Dzieci, które nie posiadają dokumentów wymienionych w ustępie 1 punkt 1 i 2, mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna, jeżeli są wpisane, zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi, do ich dowodu osobistego lub paszportu.
3.
Dzieci będące uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony na podstawie dokumentów, o których mowa w ustępie 1 punkt 3, wyłącznie pod opieką nauczyciela lub pełnoletniego wychowawcy posiadającego dokument, o którym mowa w ustępie 1 punkt 1.
4.
Jeżeli z dokumentów, o których mowa w ustępie 1, nie wynika, że jego posiadacz jest zameldowany w pasie małego ruchu granicznego, wymagane jest posiadanie dodatkowego urzędowego poświadczenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
5.
Właściwe organy obu Umawiających się Stron wymienią wzory dokumentów, o których mowa w ustępie 1.
6.
Postanowienia ustępu 1 mogą być zmieniane, na podstawie wzajemnego uzgodnienia, w drodze wymiany not między Rządami Umawiających się Stron.
1.
Osoby, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, mogą przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony każdorazowo w okresie do 7 dni.
2.
Osoby przekraczające granicę państwową w małym ruchu granicznym podlegają kontroli granicznej i celnej.
3.
Osoby przebywające, zgodnie z niniejszą umową, w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony zobowiązane są do przestrzegania jej wewnętrznych przepisów prawnych.

Umowa niniejsza nie narusza prawa Umawiających się Stron do zakazu wjazdu na swoje terytorium lub skrócenia pobytu tam obywatela drugiej Umawiającej się Strony.

1.
Przywóz i wywóz towarów przez osoby, które przekraczają granicę państwową w ramach małego ruchu granicznego, regulują postanowienia niniejszej umowy i wewnętrzne przepisy prawne każdej z Umawiających się Stron.
2.
Przywóz i wywóz towarów o charakterze handlowym jest niedozwolony w ramach małego ruchu granicznego.
3.
Osoby przekraczające granicę państwową w małym ruchu granicznym mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat przywozić i wywozić:
1)
rzeczy osobistego użytku potrzebne na czas podróży i pobytu;
2)
środki transportowe do użytku prywatnego, zarejestrowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi, pod warunkiem powrotnego wywozu.
4.
Przedmioty służące do ozdoby i utrzymania grobów oraz pomników znajdujących się w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony można przewieźć bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat, jeżeli ich rodzaj i ilość nie ma charakteru handlowego.
5.
Właściwe organy Umawiających się Stron mogą uzgodnić w odrębnym porozumieniu rodzaje i ilość towarów, które można przywozić i wywozić przez granicę państwową w ramach małego ruchu granicznego bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat.
1.
Osoby, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, prowadzące gospodarstwa rolne, leśne lub inne w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat przewozić przez granicę państwową po potwierdzeniu własności i wielkości tego gospodarstwa:
1)
produkty rolne, zwierzęce, pszczelarskie, sadownicze i leśne, pochodzące z tych gospodarstw, przy czym zwolnieniu z cła, podatku i innych opłat podlegają jedynie nie przerobione produkty lub produkty, które po zbiorach zostały poddane wstępnej obróbce i pozostają nadal w stanie surowym;
2)
ziarno siewne, nawozy i produkty przeznaczone do uprawy ziemi oraz pielęgnacji roślin i zwierząt;
3)
zwierzęta pociągowe z niezbędnym zapasem paszy, narzędzia, maszyny rolnicze i leśne oraz środki transportowe, przeznaczone do prac gospodarczych, pod warunkiem powrotnego wywozu.
2.
W ramach małego ruchu granicznego bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat można przeprowadzić zwierzęta gospodarskie na pastwiska, do wodopoju lub kąpieli, pod warunkiem ich powrotnego przeprowadzenia. Zwierzęta te powinny być zarejestrowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3.
Przeprowadzanie zwierząt oraz przewożenie produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego przez granicę państwową w małym ruchu granicznym odbywa się zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi obu Umawiających się Stron. Może być ono zabronione w przypadku, gdy jedna z Umawiających się Stron wprowadzi ograniczenia wynikające z przepisów o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych lub roślinnych.
1.
W nagłych wypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia zezwala się ekipom ratowniczym lub osobom udzielającym pomocy, jak też osobom poszkodowanym na przekraczanie granicy państwowej w obu kierunkach, w dowolnym miejscu, w celu udzielenia lub przyjęcia pomocy.
2.
Osoby, które przekroczyły granicę państwową zgodnie z ustępem 1, na żądanie właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony muszą udokumentować swoją tożsamość.
3.
Środki transportowe, sprzęt ratowniczy i części zamienne, przewiezione przez granicę państwową zgodnie z ustępem 1, są wolne od cła, podatku i innych opłat pod warunkiem powrotnego ich wywozu.
1.
Każda z Umawiających się Stron może czasowo zawiesić w całości lub częściowo wykonywanie postanowień niniejszej umowy, na całym lub niektórych odcinkach wspólnej granicy państwowej, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz z powodu klęsk żywiołowych lub zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.
2.
Umawiająca się Strona, zamierzająca zawiesić lub wznowić wykonywanie postanowień niniejszej umowy z przyczyn określonych w ustępie 1, zawiadamia o tym drugą Umawiającą się Stronę drogą dyplomatyczną nie później niż na 24 godziny przed planowanym zawieszeniem lub wznowieniem.

Postanowienia niniejszej umowy nie dotyczą osób, o których mowa w artykule 1 ustępie 2, wykonujących pracę zarobkową na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

1.
Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie.
2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy w stosunkach między Umawiającymi się Stronami tracą moc Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1959 r., oraz Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym z dnia 4 lipca 1959 r., podpisany w Warszawie dnia 24 maja 1985 r.

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty dyplomatycznej informującej o jej wypowiedzeniu.

Sporządzono w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  4 WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W OBSZAR PASA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  5 WYKAZ PRZEJŚĆ

PRZEZNACZONYCH WYŁĄCZNIE DLA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

Lp.Nazwa przejściaSposób przekraczania - środki transportuCzas otwarcia
1234
1.Jaworzynka - Hrčavapieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

2.Jasnowice - Bukovecpieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczymcałą dobę
3.Stożek - Malý

Stožek

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

4.Beskidek - Beskydekpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

5.Puńców - Kojkovicepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

6.Pogwizdów - Louky nad Olšipieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

7.Kaczyce Górne - Karviná Ráj IIpieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczymcałą dobę
8.Gołkowice - Závadapieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczymcałą dobę
9.Łaziska - Věřnovicepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

10.Gorzyczki -

Věřnovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

11.Olza - Kopytovpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymcałą dobę
12.Chałupki -

Šilheřovice

pieszo, rowerami, motocyklami, samochodami osobowymi i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

13.Rudyszwałd - Hat'pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

14.Tworków - Hat'pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

15.Owsiszcze - Pišt'pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

16.Bolesław - Pišt'pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

17.Borucin - Chuchelnápieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

18.Krzanowice - Chuchelnápieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

19.Krzanowice - Strahovicepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

20.Gródczanki - Třebompieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

21.Kietrz - Třebompieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

22.Ściborzyce Wielkie - Rohovpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

23.Wiechowice -

Vávrovice

pieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

24Branice - Úvalnopieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

25.Tarnkowa - Bohušovpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

26.Pomorzowiczki - Osoblahapieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

27.Trzebina - Bartultovicepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

28.Sławniowice - Velké Kuněticepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

29.Kałków - Vidnavapieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

30.Dziewiętlice - Bernarticepieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

31.Złoty Stok - Bilá Vodapieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

32.Lutynia - Travnápieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

33.Nowa Morawa - Staré Městopieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

34.Niemojów - Bartošovice v Orlickych horáchpieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

35.Mostowice - Orlické Záhořipieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

36.Miłoszów - Srbskápieszo, rowerami, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i transportem rolniczymgodz.

6oo - 22oo

38.Linhartovy-Lenarcicepiesi, rowerzyści, motocykle do 50 cm3 i maszyny rolnicze6oo - 22oo
39.Chomiąża - Chomýžpieszo, roweramigodz. 600-2200
40.Rusín - Gadzowicepieszo, rowerami i motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3godz. 600-2200
Po zaznajomieniu sie z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 lipca 1995 r.

1 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 umowy z dnia 8 czerwca 2000 r. (Dz.U.02.185.1540) zmieniającej nin. umowę z dniem 30 czerwca 2002 r.
2 Art. 2 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 2 umowy z dnia 8 czerwca 2000 r. (Dz.U.02.185.1540) zmieniającej nin. umowę z dniem 30 czerwca 2002 r.
3 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 umowy z dnia 8 czerwca 2000 r. (Dz.U.02.185.1540) zmieniającej nin. umowę z dniem 30 czerwca 2002 r.
4 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. (Dz.U.03.3.27) zmieniające nin. umowę z dniem 9 lutego2001 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U.07.66.440) zmieniające nin. umowę z dniem 13 kwietnia 2005 r.

5 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. (Dz.U.03.3.29) zmieniające nin. umowę z dniem 9 lutego2001 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. (Dz.U.03.78.712) zmieniające nin. umowę z dniem 4 czerwca 2002 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 27 listopada 2005 r. (Dz.U.07.66.444) zmieniające nin. umowę z dniem 27 listopada 2005 r.