Rozdział 3 - Postanowienia graniczne i celne. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.

Rozdział  III.

Postanowienia graniczne i celne.

1.
Kontrola graniczna i celna podróżnych, bagażu, przesyłek ekspresowych i towarowych na przejściach kolejowych może się odbywać w dzień i w nocy.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron powinny uwzględnić w rozkładzie jazdy dla pociągów przejeżdżających przez granicę Państwa czas postoju na stacjach granicznych, niezbędny dla dokonania kontroli granicznej i celnej. Rozkład jazdy pociągów stałych należy podawać do wiadomości właściwym organom granicznym i celnym co najmniej na 15 dni przed jego wprowadzeniem. Zmiany rozkładu jazdy, informacje o opóźnieniach, odwołaniu pociągów stałych i uruchomieniu pociągów dodatkowych, należy podawać do wiadomości tych organów niezwłocznie.
3.
Przy wykonaniu czynności kontrolnych wspólnie (artykuł 1 ust. 5) obowiązuje zasada, że najpierw przeprowadzają kontrolę organy Państwa, z którego pociąg wyjeżdża, następnie zaś organy Państwa, do którego pociąg wjeżdża.
4.
Organy kontrolne Umawiających się Stron, które w celu wykonywania czynności służbowych udają się do stacji zdawczo-odbiorczych lub do stacji granicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mają prawo do bezpłatnego przejazdu pociągami kursującymi między tymi stacjami.
5.
Organy kontrolne Umawiających się Stron mają prawo do konwojowania pociągów na odcinku kolejowym między stacją zdawczo-odbiorczą a stacją graniczną drugiej Umawiającej się Strony.
6.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron powinny wydzielić dla organów granicznych i celnych drugiej Umawiającej się Strony odpowiednie pomieszczenia służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych, na których będą wykonywane czynności kontrolne wspólnie (artykuł 1 ust. 5) i na ich żądanie umożliwią im wybudowanie własnych linii telefonicznych prowadzących na swoje terytorium w kolejowym pasie wywłaszczenia.
1.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą w celu wykonania obowiązków służbowych przekraczać granicę Państwa na podstawie przepustki. Wzór przepustki zawiera załącznik do niniejszej Umowy.
2.
Organy uprawnione do wydawania przepustek oraz tryb ich wystawiania określają przepisy wewnętrzne każdej z Umawiających się Stron.
3.
W przypadkach szczególnych, w których konieczność uzyskania przepustki mogłaby spowodować zwłokę, grożącą przerwaniem ciągłości służby, można wysłać pracownika na czas niezbędnie potrzebny do stacji zdawczo-odbiorczej lub na odcinek przygraniczny na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez przepustki, przewidzianej w ust. 1. W takich jednak przypadkach należy uzyskać zgodę miejscowych organów ochrony granic, które zawiadamiają o tym organy ochrony granic drugiej Umawiającej się Strony.
4.
Personel pociągów ratunkowych i pługów odśnieżnych, wyjeżdżający na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu udzielenia pomocy, może przekraczać granicę Państwa na podstawie wpisu do raportu z jazdy pociągu.
5.
Pracownicy wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych obowiązani są po przybyciu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgłosić się niezwłocznie do miejscowych organów ochrony granic.
6.
Opuszczanie pociągów na odcinkach przygranicznych nie jest dozwolone, z wyjątkiem konieczności opuszczenia pociągu dla potrzeb eksploatacyjnych. Postanowienie to nie dotyczy organów ochrony granic i celnych.
7.
Przepisy Umawiających się Stron, dotyczące pobytu na ich terytorium cudzoziemców, nie mają zastosowania do pracowników wykonujących czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych.
8.
Pracownicy wykonujący czynności służbowe poza stacjami zdawczo-odbiorczymi lub odcinkami przygranicznymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przekraczają granicę Państwa na podstawie ważnych paszportów.
1.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają przy każdym przekroczeniu granicy Państwa kontroli celnej i dewizowej. Również podlegają kontroli celnej wszelkie przedmioty przywożone na stacje zdawczo-odbiorcze lub wywożone z tych stacji z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
2.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą przywozić i wywozić bez zezwolenia, bez cła i innych opłat, przedmioty osobiste, żywność, napoje i inne artykuły spożywcze w ilości odpowiedniej do czasu ich służby na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Przy przywozie i wywozie wartości dewizowych obowiązują przepisy każdej z Umawiających się Stron.
3.
Urządzenia pomieszczeń służbowych, przedmioty potrzebne do wykonywania służby, narzędzia i materiały potrzebne do naprawy i konserwacji urządzeń na stacjach zdawczo-odbiorczych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą być przywożone i wywożone bez specjalnego zezwolenia, bez cła i bez opłat.
4.
Dokumenty urzędowe oraz zdeponowane, zatrzymane lub skonfiskowane przez organy kontrolne jednej z Umawiających się Stron na stacjach zdawczo-odbiorczych lub odcinkach przygranicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przedmioty, środki płatnicze i inne walory, jak również pobrane opłaty celne i inne opłaty wywozi się ze stacji zdawczo-odbiorczych lub odcinków przygranicznych i przywozi się do stacji zdawczo-odbiorczych bez zezwoleń i ograniczeń, bez cła i opłat oraz bez kontroli.