Rozdział 2 - Kolej i poczta. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.

Rozdział  II.

Kolej i poczta.

1.
Budowę i urządzenie stacji zdawczo-odbiorczych, włączając w to pomieszczenia i tereny potrzebne dla granicznej służby kontrolnej Umawiających się Stron, wykonuje na własny koszt Zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza. Ten Zarząd kolejowy będzie uwzględniał przy budowie i urządzeniu stacji zdawczo-odbiorczych uzasadnione żądania drugiej Umawiającej się Strony, jak również potrzeby wzajemnej łączności kolejowej.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron ustalą w odrębnej umowie, za jakie świadczenia na stacjach zdawczo-odbiorczych pobierane będzie wynagrodzenie, jak również sposób rozliczenia i zapłaty.
3.
Zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza, udostępni pracownikom kolejowym drugiej Umawiającej się Strony wygodne pomieszczenia dla odpoczynku i noclegu.
1.
Nadzór na przygranicznym odcinku i na stacji zdawczo-odbiorczej, jak również utrzymanie i odnawianie urządzeń kolejowych należy do obowiązku zarządu kolejowego Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron zawierają odrębne porozumienia w sprawach nadzoru, utrzymania i odnawiania budowli i urządzeń kolejowych, przeciętych linią granicy Państwa.
1.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron ustanawiają swoje taryfy od granicy Państwa względnie do granicy Państwa.
2.
Taryfowe wpływy za przewóz na odcinku przygranicznym należą się zarządowi kolejowemu Umawiającej się Strony, na terytorium której znajduje się odcinek przygraniczny.
3.
Przesyłki służbowe urzędów sąsiedniego Państwa, czynnych na stacji zdawczo-odbiorczej, przewozi się na odcinku przygranicznym bezpłatnie.
1.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron są obowiązane wybudować i utrzymywać w należytym stanie na terytorium swego Państwa urządzenia łączności i zabezpieczenia ruchu pociągów, niezbędne dla prowadzenia komunikacji kolejowej pomiędzy stacjami granicznymi.
2.
Przewody telegraficzne i telefoniczne, łączące stacje graniczne Umawiających się Stron, muszą być zakończone na tych stacjach i nie mogą być połączone z wewnętrzną siecią.
3.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron mogą, w zależności od potrzeby, zaprowadzać łączność telekomunikacyjną między innymi służbowymi jednostkami kolejowymi obu Umawiających się Stron.
4.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych, mają prawo do bezpłatnego korzystania dla celów służbowych z kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych drugiej Umawiającej się Strony.
1.
Wzajemne przekazywanie przesyłek pocztowych w komunikacji kolejowej odbywa się na podstawie postanowień Światowego Związku Pocztowego oraz na podstawie umów zawartych między zarządami pocztowymi Umawiających się Stron.
2.
Zarządy pocztowe Umawiających się Stron ustalają w porozumieniu z Zarządami kolejowymi stacje, na których będzie się odbywać wzajemne przekazywanie przesyłek pocztowych. Miejsca wzajemnego przekazywania przesyłek pocztowych powinny znajdować się w zasadzie na stacjach zdawczo-odbiorczych.
1.
Kolejową służbę porządkową na stacjach zdawczo-odbiorczych i na odcinkach przygranicznych pełnią na podstawie swych przepisów właściwe władze Umawiającej się Strony, na terytorium której znajdują się te stacje i odcinki.
2.
Kolejową służbę porządkową w pociągach na odcinkach przygranicznych pełnią drużyny tych pociągów na podstawie przepisów Umawiającej się Strony, na terytorium której znajdują się te odcinki. Właściwe władze miejscowe okażą tym drużynom pociągowym wszelką pomoc i ochronę.
1.
Za szkody lub wypadki, powstałe w komunikacji kolejowej na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której powstały te szkody lub wypadki.
2.
Odpowiedzialność zarządów kolejowych Umawiających się Stron względem siebie oraz prawo regresu będą uregulowane w umowie między tymi zarządami kolejowymi.
3.
Odpowiedzialność za szkody, wynikającą z umowy o przewóz, regulują odrębne umowy.