Art. 5. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  5.
1.
Obywatelstwo i stosunek służbowy pracowników nie ulega zmianie wskutek wyznaczenia ich do służby na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2.
Pracownicy Umawiających się Stron ponoszą odpowiedzialność za popełnione na terytorium drugiej Umawiającej się Strony wykroczenia służbowe, karalne w trybie administracyjnym lub dyscyplinarnym, wyłącznie przed swymi władzami.
3.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, spełniają swoje czynności służbowe zgodnie z prawem i przepisami swego Państwa. Ich czynności służbowe będą mieć takie same następstwa prawne, jak gdyby je spełniali na terytorium swojego Państwa.
4.
Pracownicy kolejowi Umawiających się Stron są jednak obowiązani stosować postanowienia międzynarodowych umów kolejowych, których uczestnikami są obie Umawiające się Strony.
5.
O ile w niniejszej Umowie inaczej nie postanowiono, pracownicy jednej Umawiającej się Strony, wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, powinni przestrzegać obowiązujących tam praw i przepisów oraz zarządzeń miejscowych władz.
6.
Pracownicy Umawiających się Stron, wykonujący czynności służbowe na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, są zwolnieni od wszelkich na tym terytorium pobieranych podatków bezpośrednich, danin i opłat, oraz od wszelkich publicznych świadczeń osobistych i rzeczowych z wyjątkiem tych, które nie mają związku z ich zatrudnieniem służbowym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.