Art. 3. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  3.
1.
Zainteresowane zarządy Umawiających się Stron i ich pracownicy posługują się we wzajemnych stosunkach pisemnie i ustnie swoim językiem urzędowym. W umowach wykonawczych mogą być przewidziane wyjątki od tej zasady.
2.
Umawiające się Strony dołożą starań, aby ich pracownicy zatrudnieni na stacjach zdawczo-odbiorczych i na przygranicznych odcinkach na terytorium drugiej Umawiającej się Strony władali językiem urzędowym Państwa, na terytorium którego znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza, przynajmniej w takim stopniu, aby mogli porozumieć się z pracownikami tego Państwa w jego urzędowym języku.