Art. 22. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  22.
1.
Kontrola graniczna i celna podróżnych, bagażu, przesyłek ekspresowych i towarowych na przejściach kolejowych może się odbywać w dzień i w nocy.
2.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron powinny uwzględnić w rozkładzie jazdy dla pociągów przejeżdżających przez granicę Państwa czas postoju na stacjach granicznych, niezbędny dla dokonania kontroli granicznej i celnej. Rozkład jazdy pociągów stałych należy podawać do wiadomości właściwym organom granicznym i celnym co najmniej na 15 dni przed jego wprowadzeniem. Zmiany rozkładu jazdy, informacje o opóźnieniach, odwołaniu pociągów stałych i uruchomieniu pociągów dodatkowych, należy podawać do wiadomości tych organów niezwłocznie.
3.
Przy wykonaniu czynności kontrolnych wspólnie (artykuł 1 ust. 5) obowiązuje zasada, że najpierw przeprowadzają kontrolę organy Państwa, z którego pociąg wyjeżdża, następnie zaś organy Państwa, do którego pociąg wjeżdża.
4.
Organy kontrolne Umawiających się Stron, które w celu wykonywania czynności służbowych udają się do stacji zdawczo-odbiorczych lub do stacji granicznych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mają prawo do bezpłatnego przejazdu pociągami kursującymi między tymi stacjami.
5.
Organy kontrolne Umawiających się Stron mają prawo do konwojowania pociągów na odcinku kolejowym między stacją zdawczo-odbiorczą a stacją graniczną drugiej Umawiającej się Strony.
6.
Zarządy kolejowe Umawiających się Stron powinny wydzielić dla organów granicznych i celnych drugiej Umawiającej się Strony odpowiednie pomieszczenia służbowe na stacjach zdawczo-odbiorczych, na których będą wykonywane czynności kontrolne wspólnie (artykuł 1 ust. 5) i na ich żądanie umożliwią im wybudowanie własnych linii telefonicznych prowadzących na swoje terytorium w kolejowym pasie wywłaszczenia.