Art. 21. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  21.
1.
Za szkody lub wypadki, powstałe w komunikacji kolejowej na stacjach zdawczo-odbiorczych lub na odcinkach przygranicznych, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której powstały te szkody lub wypadki.
2.
Odpowiedzialność zarządów kolejowych Umawiających się Stron względem siebie oraz prawo regresu będą uregulowane w umowie między tymi zarządami kolejowymi.
3.
Odpowiedzialność za szkody, wynikającą z umowy o przewóz, regulują odrębne umowy.