Art. 2. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  2.

Eksploatację odcinka linii kolejowej między stacją zdawczo-odbiorczą a granicą Państwa (odcinek przygraniczny) wykonuje zarząd kolejowy Umawiającej się Strony, na terytorium której leży ten odcinek. Natomiast obsługę pociągów lokomotywami i drużynami pociągowymi wykonuje na tym odcinku zarząd kolejowy drugiej Umawiającej się Strony za zwrotem kosztów własnych. Sposób rozliczenia ustalą zarządy kolejowe Umawiających się Stron.