Art. 19. - Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Praga.1958.01.31.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1958 r.
Artykuł  19.
1.
Wzajemne przekazywanie przesyłek pocztowych w komunikacji kolejowej odbywa się na podstawie postanowień Światowego Związku Pocztowego oraz na podstawie umów zawartych między zarządami pocztowymi Umawiających się Stron.
2.
Zarządy pocztowe Umawiających się Stron ustalają w porozumieniu z Zarządami kolejowymi stacje, na których będzie się odbywać wzajemne przekazywanie przesyłek pocztowych. Miejsca wzajemnego przekazywania przesyłek pocztowych powinny znajdować się w zasadzie na stacjach zdawczo-odbiorczych.